Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

Tak jak Ty, my też cenimy Twoją prywatność. Wszystkie czynności związane z przetwarzaniem danych oraz wykorzystywaniem plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://jaktestowac.pl, zostały spisane w niniejszej Polityce Prywatności.

Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my ze swojej strony chcieliśmy poinformować, iż wdrażamy odpowiednie środki techniczne aby jak najlepiej zabezpieczyć powierzone nam dane i ograniczyć ryzyka związane z ich przetwarzaniem. Ponadto informujemy, że zbieramy minimum danych, które są nam potrzebne do prawidłowego świadczenia usług. Podanie nam swoich danych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od usługi.
Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. W ramach prowadzonej działalności korzystamy z usług podmiotów przetwarzających, które przetwarzają dane w imieniu organizatora i dotyczy to usług księgowych, hostingowych i mailowych.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy – .

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Strony w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Testoneo sp. z o.o., ul. Leśna 79, 41-412 Mysłowice, NIP: 2220916676, REGON: 38470254600000.
Kontakt z Administratorem:

Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności a także w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną), które są oferowane na stronie https://jaktestowac.pl

Konto użytkownika

Zakładając konto użytkownika na stronie, niezbędne jest byś podał nam swój adres e-mail, nazwę użytkownika oraz zdefiniował hasło do konta. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i tym samym realizacji części usług. W ramach edycji profilu użytkownika możesz uzupełnić kolejne dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Możesz posiadać konto, nie podając tych danych.

Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości korzystania z niego oraz komunikacji z Tobą w ramach aktualności oraz nowych ofert, a także w ramach dostępu do strony (w zależności od Twojego wyboru – treści płatnych lub bezpłatnych).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez Jan Dembicki VIPserv.org.

Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto użytkownika. W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta możesz w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili możesz podjąć także decyzję o usunięciu konta. Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do jego realizacji, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia i wykonania usługi.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez Jan Dembicki VIPserv.org.

Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem systemu Fakturownia Sp. z o.o. Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Administrator świadczy usługi newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Usługa ta polega na okresowym przesyłaniu wiadomości o zapowiedziach, nowościach (w tym treści marketingowe). Niepodanie danych w formularzu skutkuje brakiem możliwości wysyłki newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane, które podasz w formularzu zapisu do newslettera, są przetwarzane w ramach systemu mailingowego Mailchimp i przechowywane na serwerze zapewnianym przez The Rocket Science Group, LLC.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem przez Ciebie reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć także inne dane osobowe.

W tym przypadku Twoje dane przetwarzane są w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Uprawnienia

W ramach RODO przysługują Ci następujące prawa, związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
 • Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

  Zawsze możesz zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres .

  Na Twoje żądanie postaramy się odpowiedzieć bez zbędnej zwłoki – w terminie do (USTALIĆ). Jeśli charakter żądania może okazać się skomplikowany, przedłużyć ten termin o kolejny (NP. MIESIĄC). W każdym przypadku powiadomimy Cię o naszych działaniach a w przypadku przedłużenia terminu, podamy powód.

  W przypadku pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych, również prosimy o skorzystania w powyższego adresu e-mail celem kontaktu z nami.

  Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, w przypadku stwierdzenia, że naruszyliśmy przepisy o ochronie danych osobowych, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – https://uodo.gov.pl/.

  Bezpieczeństwo

  Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

  Wykaz powierzeń – wykonawcy/podmioty przetwarzające

  W ramach współpracy, korzystamy wyłącznie z usług podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające wdrożenie środków organizacyjnych i technicznych niezbędnych do prawidłowego przetwarzania danych i chroniło prawa osób, których te dane dotyczą. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera, zarejestrowałeś się na naszej stronie albo kupiłeś nasze usługi,
  • W związku w tym powierzaniem, Twoje dane przekazywane są poza Europejski obszar Gospodarczy, tj. do Stanów Zjednoczonych.

  • Fakturownia Sp. z o.o., 00-389 Warszawa, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, NIP 5213704420 – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy wystawiamy dla Ciebie fakturę,
  • Jan Dembicki Host, 01-497 Warszawa, ul. Hery 25B/53, NIP: 5222718918 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
  • PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 – w celu zapewnienia bezpiecznych płatności.

  Pliki cookies i inne technologie śledzące

  Strona https://jaktestowac.pl używa cookies.
  Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

  Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

  Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

  Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

  Marketing

  Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

  Narzędzia społecznościowe

  Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

  Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

  Logi serwera

  Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.