Spis treści

Warunki użytkowania

Wstęp

NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA (“WARUNKI”) WIĄŻĄ UŻYTKOWNIKA, SPÓŁKĘ PRZEZ NIEGO REPREZENTOWANĄ ORAZ SPÓŁKĘ, KTÓRA ZAREJESTROWAŁA UŻYTKOWNIKA (ŁĄCZNIE “UŻYTKOWNIK”) W RAMACH WYSZCZEGÓLNIONYCH NINIEJSZYM WARUNKÓW POWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z OPROGRAMOWANIA, WITRYNY, APLIKACJI MOBILNYCH LUB POWIĄZANYCH APLIKACJI JAKTESTOWAC.PL, (“MY”, “NAS”, “NASZE”, JAKTESTOWAC.PL”). KORZYSTAJĄC Z USŁUG JAKTESTOWAC.PL LUB KLIKAJĄC NA PRZYCISK “ZAREJESTRUJ SIĘ”, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA OBJĘCIE WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ ZE WSZYSTKIMI WARUNKAMI, NALEŻY WYŁĄCZYĆ STRONĘ REJESTRACJI ORAZ NIE KORZYSTAĆ Z USŁUG JAKTESTOWAC.PL. AKCEPTACJA JAKTESTOWAC.PL JEST WYRAŹNIE UZALEŻNIONA OD PRZYJĘCIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA WSZYSTKICH WARUNKÓW, Z ZASTRZEŻENIEM WSZYSTKICH INNYCH WARUNKÓW. JEŚLI NINIEJSZE WARUNKI BĘDĄ UZNAWANE JAKO OFERTA JAKTESTOWAC.PL, PRZYJĘCIE JEST WYRAŹNIE OGRANICZONE DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

Klauzula przedarbitrażowa:

WAŻNE: WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z JAKTESTOWAC.PL NA DRODZE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU (ORAZ, Z NIELICZNYMI WYJĄTKAMI, NA DRODZE POZASĄDOWEJ) ORAZ ZRZEKA SIĘ OKREŚLONYCH PRAW DO UCZESTNICTWA W POZWACH GRUPOWYCH, O CZYM MOWA W SEKCJI 17.

Dodatkowe umowy

Wszelkie dane osobowe przesłane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług podlegają naszej Polityce w zakresie ochrony prywatności, która niniejszym zostaje włączona do niniejszych Warunków przez odniesienie.

Postanowienia ogólne

Nasze Usługi umożliwiają uczestnikom kursu (“Uczestnicy kursu”) na nawiązanie łączności z instruktorami (“Instruktorzy”, łącznie z Uczestnikami kursu jako “Użytkownicy”), świadczącymi usługi instruktażu prowadzonego na żywo oraz w formie nagrań, usług szkoleniowych i edukacyjnych (“Kursy”) za pośrednictwem Usług Spółki. Usługi obejmują, między innymi, prowadzenie oraz hosting Kursów i materiałów pomocniczych, jak również uzyskiwanie opinii zwrotnej od Użytkowników.

Spółka może okresowo aktualizować niniejsze Warunki, w celu wyjaśnienia stosowanych praktyk lub odzwierciedlenia nowych lub odmiennych praktyk, jak na przykład w przypadku dodawania nowych funkcji, zaś Jaktestowac.pl pozostawia w swojej gestii możliwość okresowej modyfikacji i/lub zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian do niniejszych Warunków, Spółka powiadomi o tym fakcie Użytkownika za pomocą dobrze widocznych środków, takich jak powiadomienie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłane na adres e-mail określony na Koncie Użytkownika lub poprzez publikację powiadomienia za pośrednictwem Usług Spółki. Modyfikacje wchodzą w życie wraz z dniem ich publikacji, chyba że zostanie określone inaczej.

Korzystanie z Usług przez Użytkownika po dacie wejścia w życie zmian będzie oznaczać ich akceptację przez Użytkownika. Użytkownik powinien odwiedzać regularnie Usługi, aby znać najnowszą wersję Warunków, w związku z tym, że wszelkie zmienione Warunki zastępują wszelkie poprzednie Warunki.

Jaktestowac.pl może w dowolnym czasie modyfikować Usługi lub przerywać ich dostępność.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie koszty usług, połączeń telefonicznych, transferu danych i/lub pozostałe koszty i opłaty powiązane z uzyskaniem dostępu i korzystaniem przez Użytkownika z usług, jak również z uzyskaniem oraz utrzymaniem wszelkiego sprzętu telefonicznego, komputerowego oraz pozostałego wyposażenia wymaganego do tego rodzaju dostępu i wykorzystania.

Jeśli Użytkownik zdecydował się na uzyskanie dostępu lub korzystanie z Usług, które obejmują uiszczenie opłaty, tym samym zgadza się na dokonanie płatności oraz ponosi odpowiedzialność za tego rodzaju opłaty i wszelkiego rodzaju podatki powiązane z tego rodzaju dostępem lub korzystaniem. Jeśli Użytkownik poda dane karty kredytowej w celu płatności za tego rodzaju należności, tym samym oświadcza, że jest upoważniony do podawania takich informacji oraz niniejszym upoważnia Jaktestowac.pl do obciążenia jego karty kredytowej z regularną częstotliwością, w celu dokonywania należnych opłat.

Jeśli metoda płatności wybrana przez Użytkownika okaże się nieskuteczna lub Konto Użytkownika nie zostanie opłacone w terminie, wtedy Jaktestowac.pl może pobrać należne opłaty za pomocą innych mechanizmów poboru należności. Może to obejmować obciążenie za pomocą innych metod płatności, które są dostępne dla naszej Spółki i/lub wynajęcie agencji ds. ściągania wierzytelności i radcy prawnego. Możemy również zablokować dostęp Użytkownika do dowolnej z naszych Usług aż do czasu uregulowania wszelkich należności Użytkownika na rzecz Jaktestowac.pl.

Korzystanie z Usług, uzyskiwanie dostępu oraz inne działania powiązane z Usługami muszą być zgodne z wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz regulacjami, w tym między innymi, przepisami prawa dotyczącymi praw autorskich oraz innych praw w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa do ochrony prywatności i danych osobowych. Ponadto dostęp do Usług Spółki z terytoriów, których treści są niezgodne z prawem jest zabroniony. Użytkownicy, którzy zdecydują się uzyskiwać dostęp lub korzystać z Usług z lokalizacji poza Polską, robią to z własnej inicjatywy oraz ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgodności z lokalnymi przepisami prawa, w tym między innymi, przepisami dotyczącymi korzystania z Internetu, danych, poczty e-mail lub ochrony prywatności. Użytkownik zgadza się ponadto przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących transmisji danych technicznych eksportowanych z terytorium Polski lub kraju zamieszkania Użytkownika. Korzystając z Usług za pośrednictwem Platform stron trzecich (określonych w następnej sekcji) z krajów innych niż Polska, Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich lokalnych przepisów dotyczących zachowań w środowisku online oraz akceptowalnych treści.

Kontakt z Jaktestowac.pl jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną. Do kontaktu należy użyć adresu email dostępnego w zakładce https://jaktestowac.pl/o-nas/ . Wskazany adres email będzie nazywany w dalszej części warunków jako “Email Kontaktowy”.

Ogólne zrzeczenie się odpowiedzialności

Usługi mogą umożliwiać Użytkownikowi dostęp do odnośników do platform stron trzecich (“Platformy stron trzecich”), bezpośrednio lub w ramach Kursów albo za pośrednictwem Instruktorów. Jaktestowac.pl nie wyraża poparcia dla jakichkolwiek Platform stron trzecich oraz nie ma nad nimi jakiejkolwiek kontroli. W związku z tym, Jaktestowac.pl nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności powiązanej z Platformami stron trzecich. Użytkownik musi podjąć odpowiednie kroki, aby określić, czy wejście na Platformę strony trzeciej jest właściwym działaniem oraz chronić swoje dane osobowe i prywatność na tego rodzaju Platformach stron trzecich.

Postępowanie

Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Usług jedynie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za znajomość oraz przestrzeganie wszelkich przepisów prawa, regulaminów i regulacji mających zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z Usług. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać Usług lub Treści Spółki (jak określono poniżej) w celu rekrutowania, pozyskiwania lub zatrudniania w jakiejkolwiek formie Instruktorów lub potencjalnych użytkowników lub zawierania umów na działalność nie powiązaną z naszą Spółką bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, którą możemy wycofywać wedle własnego uznania. Użytkownik przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z wszelkimi spotkaniami lub kontaktem pomiędzy Użytkownikiem oraz którymkolwiek z Instruktorów lub innym Użytkownikiem Usług.

Szczegółowe zobowiązania Uczestników kursu

Jako Uczestnik kursu, Użytkownik oświadcza, zapewnia i zobowiązuje się, że:

 1. Użytkownik przeczytał, rozumie oraz zobowiązuje się do stosowania informacji o cenie (zobacz poniższą sekcję Informacje o cenie) przed skorzystaniem z Usług lub zarejestrowaniem się na Kurs.
 2. Użytkownik ukończył 18 lat, w przeciwnym wypadku będzie korzystał z Usług jedynie przy udziale, pod nadzorem lub za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Dzieci w wieku poniżej 13 lat nie mogą zarejestrować Konta lub zarejestrować się do zakupu Kursu.
 3. Użytkownik nie będzie przesyłał, publikował lub w inny sposób przekazywał niepożądanych lub nieautoryzowanych treści reklamowych, materiałów promocyjnych, śmieciowej poczty, spamu, łańcuszków, schematów piramidy lub innych form nagabywania (mającego charakter komercyjny lub nie) za pośrednictwem Usług.
 4. Użytkownik nie będzie publikował lub dostarczał żadnych niestosownych, obraźliwych, rasistowskich, nawołujących do nienawiści, seksistowskich, pornograficznych, fałszywych, wprowadzających w błąd, nieprawdziwych, naruszających przepisy prawa, znieważających lub oszczerczych treści lub informacji.
 5. Użytkownik nie będzie kopiował, modyfikował, dokonywał inżynierii wstecznej, reprodukował, rozpowszechniał, upubliczniał, publicznie odtwarzał, przekazywał do wiadomości publicznej, tworzył prac pochodnych, zamazywał, szkodził, niszczył, hakował, wpływał lub w inny sposób wykorzystywał lub eksploatował Treści Spółki, Usług lub Kursów, lub Przesłanych treści, z wyjątkiem zakresu dopuszczalnego na mocy niniejszych Warunków lub odpowiedniego Instruktora, w zależności od przypadku.
 6. Użytkownik nie będzie konfigurował lub osadzał Usług w celu ich obejścia.
 7. Użytkownik nie będzie podawał się za inną osobę w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Konta innej osoby.
 8. Użytkownik nie będzie wprowadzał żadnych wirusów, robaków, oprogramowania szpiegowskiego lub innego kodu komputerowego, pliku lub programu, które mają możliwość lub zostały utworzone, aby uszkodzić lub zakłócić działanie dowolnego sprzętu, oprogramowania komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego lub jakiegokolwiek aspektu Usług lub ich działania; ręcznie wpisywał, korzystał z oprogramowania typu pająki, roboty lub wykorzystywał innych automatycznych środków dowolnego rodzaju w celu uzyskania dostępu do Usług.
 9. Użytkownik nie będzie ujawniał jakichkolwiek danych osobowych Instruktorowi oraz w pozostałych sytuacjach przyjmie odpowiedzialność za kontrolowanie tego, w jaki sposób dane osobowe Użytkownika są ujawniane lub wykorzystywane, w tym między innymi, będzie podejmował odpowiednie kroki w celu ochrony tego rodzaju informacji.
 10. Użytkownik nie będzie pozyskiwał danych osobowych od któregokolwiek z Instruktorów lub innych Uczestników kursu.

Uczestnicy kursu potwierdzają i rozumieją, że Instruktorzy, od których Uczestnicy kursu mogli zakupić Kurs(-y), mogą zadecydować o zamknięciu swoich Kont w Jaktestowac.pl lub przestać być aktywnym. Jaktestowac.pl nie gwarantuje dostępności Instruktorów dla Uczestników kursu oraz nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu wszelkich kwestii dotyczących dostępności Instruktorów.

Rejestracja

Aby móc korzystać z określonych Usług, Użytkownik musi dokonać rejestracji oraz założyć konto i uzyskać hasło. Po rejestracji, informacje podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji pomogą nam w oferowaniu treści, obsługi klienta, zarządzania siecią oraz innych usług. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dochowanie poufności jego konta, nazwy użytkownika oraz hasła (łącznie zwane “Kontem” Użytkownika) oraz za wszelkie działania powiązane z Kontem lub mające miejsce w jego ramach. Użytkownik oświadcza i zapewnia Spółkę, że wszelkie informacje o Koncie Użytkownika będą zawsze dokładne. Użytkownik jest zobowiązany, aby (a) niezwłocznie powiadomić Spółkę o każdym przypadku nieautoryzowanego korzystania z Konta Użytkownika oraz innego rodzaju naruszeniu bezpieczeństwa oraz (b) zagwarantować, że wyloguje się z Konta Użytkownika po każdym zakończeniu korzystania z Usług. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Użytkownika określonych powyżej wymogów lub w wyniku korzystania z Konta Użytkownika, za jego wiedzą lub bez jego wiedzy, przed poinformowaniem Spółki o nieautoryzowanym dostępie do Konta Użytkownika.

Użytkownikowi nie wolno przenosić swojego Konta na inne osoby oraz nie wolno mu w żadnym czasie korzystać z konta innej osoby. Jeśli Użytkownik upoważnił lub zarejestrował inną osobę, w tym osobę niepełnoletnią, do korzystania ze swojego Konta, Uczestnik kursu ponosi pełną odpowiedzialność za (i) zachowanie w Internecie takiego Uczestnika kursu; (ii) kontrolowanie dostępu oraz korzystania z Usług przez Użytkownika; oraz (iii) konsekwencje niewłaściwego użycia.

Treść, licencje, pozwolenia

Wszelkie oprogramowanie, technologia, projekty, materiały, informacje, komunikaty, tekst, grafika, odnośniki, sztuka elektroniczna, animacje, ilustracje, dzieła, klipy audio, klipy filmowe, zdjęcia, obrazy, recenzje, pomysły oraz inne dane i materiały lub treści podlegające prawu autorskiemu, w tym ich wybór oraz aranżacja są zwane dalej “Treściami”. Jeśli Jaktestowac.pl udostępnia Użytkownikowi Treści w związku z Usługami, w tym między innymi, Oprogramowanie oraz Produkty i Witrynę, są one zwane dalej “Treściami Spółki”. Treści przesyłane, przekazywane lub publikowane w Witrynie lub w ramach Usług przez Użytkownika są zwane “Przesłanymi treściami”. Treści pozostają własnością odpowiedniej osoby lub podmiotu, który je przesłał (lub stowarzyszonych z nimi spółek i/lub zewnętrznych dostawców i usługodawców) oraz są chronione, bez ograniczenia, zgodnie z amerykańskim oraz zagranicznym prawem autorskim oraz innymi prawami w zakresie ochrony własności intelektualnej. Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, że posiada wszystkie licencje, prawa, zgody oraz zezwolenia niezbędne w celu udzielenia praw licencyjnych wyszczególnionych w niniejszych Warunkach na rzecz Jaktestowac.pl odnośnie Przesłanych treści Użytkownika, oraz że Spółka nie będzie musiała uzyskiwać jakichkolwiek licencji, praw, zgód lub zezwoleń od lub dokonywać płatności na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej z tytułu korzystania lub eksploatowania Przesłanych treści Użytkownika w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami lub ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Użytkownika lub jakiejkolwiek innej strony w związku z korzystaniem lub eksploatowaniem Przesłanych treści Użytkownika w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami.

Jaktestowac.pl niniejszym udziela Użytkownikowi (jako Użytkownikowi) ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na uzyskiwanie dostępu oraz korzystanie z Przesłanych treści oraz Treści Spółki, za które Użytkownik zapłacił wszelkie wymagane należności, wyłącznie na jego użytek prywatny, niekomercyjny, w celach edukacyjnych za pośrednictwem Usług, w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi warunkami oraz ograniczeniami dotyczącymi określonych Kursów lub Usług. Wszystkie pozostałe zastosowania są w wyraźny sposób zabronione pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody Spółki. Użytkownik nie może powielać, rozpowszechniać, przekazywać, przydzielać, sprzedawać, transmitować, wynajmować, udostępniać, pożyczać, modyfikować, adaptować, edytować, tworzyć prac pochodnych, udzielać licencji lub w inny sposób przenosić lub korzystać z wszelkich Przesłanych treści lub Treści Spółki, o ile Spółka nie udzieli na to wyraźnej zgody. Przesłane treści oraz Treści Spółki są udostępniane na zasadzie licencji, nie są sprzedawane Użytkownikowi. Instruktorzy mogą nie udzielić Użytkownikowi praw licencyjnych do Przesłanych treści, do których Użytkownik uzyskuje dostęp lub które pozyskuje za pośrednictwem Usług, zaś wszelkie tego rodzaju bezpośrednie licencje stracą ważność w przypadku naruszenia niniejszych Warunków.

Niezależnie od powyższego, Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej licencji na uzyskiwanie dostępu oraz korzystanie z Przesłanych treści oraz Treści Spółki przyznanej Użytkownikowi, jak opisano powyżej, zgodnie z postanowieniami wyszczególnionymi w poniższej sekcji 14.

JAKTESTOWAC.PL SZANUJE WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE, PRAWA DO PRYWATNOŚCI, PRAWA W ZAKRESIE ZNIESŁAWIENIA ORAZ WSZELKIE INNE PRAWA DOTYCZĄCE TREŚCI I INFORMACJI ORAZ NIE BĘDZIE TOLEROWAĆ NARUSZEŃ TEGO RODZAJU PRZEPISÓW PRAWA. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, JAKTESTOWAC.PL NIE PROWADZI KONTROLI PRZESŁANYCH TREŚCI, A WSZELKIEGO RODZAJU KORZYSTANIE Z PRZESŁANYCH TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA MA MIEJSCE NA JEGO WŁASNE RYZYKO, ZAŚ JAKTESTOWAC.PL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU TEGO RODZAJU UŻYTKOWANIA. W SZCZEGÓLNOŚCI ŻADEN PRZEGLĄD, PUBLIKACJA LUB POJAWIENIE SIĘ PRZESŁANYCH TREŚCI W RAMACH USŁUG LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG NIE POWINNO BYĆ POSTRZEGANE JAKO POLECENIE LUB POTWIERDZENIE, ŻE KAŻDA Z PRZESŁANYCH TREŚCI JEST WOLNA OD NARUSZEŃ WSZELKICH PRAW AUTORSKICH, PRAW W ZAKRESIE PRYWATNOŚCI LUB INNYCH PRZEPISÓW PRAWA, LUB ŻE BĘDĄ ODPOWIEDNIE DLA OKREŚLONEGO CELU LUB BĘDĄ DOKŁADNE I UŻYTECZNE. Jeśli Użytkownik uważa, że Przesłane treści Użytkownika naruszają jakiekolwiek przepisy prawa lub rozporządzenia, lub są niedokładne albo stanowią jakiegokolwiek rodzaju zagrożenia dla strony trzeciej, jego obowiązkiem jest podjęcie takich kroków, które Użytkownik uzna za stosowne, w celu naprawienia sytuacji. Jeśli Użytkownik uważa, że Przesłane treści strony trzeciej lub jakiekolwiek Treści Spółki naruszają jakiekolwiek przepisy prawa i rozporządzenia, w tym między innymi, jakiekolwiek prawa autorskie, powinien zgłosić ten fakt Jaktestowac.pl zgodnie z procedurami na mocy naszej Polityki w zakresie ochrony praw własności intelektualnej.

Wszelkie prawa, które nie zostały w wyraźny sposób przyznane w niniejszych Warunkach zostają zachowane przez właścicieli Treści, zaś niniejsze Warunki nie przyznają żadnych domniemanych licencji.

Użytkownik może przesyłać Spółce niezamawiane pomysły, w tym pomysły dotyczące nowych promocji, produktów, usług, aplikacji, technologii lub procesów albo innych pomysłów (łącznie “Pomysły Użytkownika”). Użytkownik nie może przekazywać żadnych Pomysłów Użytkownika w ramach lub za pośrednictwem Usług lub Platform stron trzecich, lub do Spółki za pośrednictwem wiadomości e-mail, które mogą być zastrzeżone lub chronione prawem autorskim. Użytkownik akceptuje, że Spółka nie ma obowiązku traktowania Pomysłów Użytkownika jako poufnych lub chronionych prawem autorskim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie przedstawiane przez siebie Pomysły Użytkownika. Użytkownik akceptuje, że przedstawiając Spółce Pomysły Użytkownika, w tym wszelkiego rodzaju koncepcje, wiedzę praktyczną lub pomysły, Użytkownik niniejszym udziela Spółce trwałą, niewyłączną, nieobciążoną tantiemami, z możliwością do udzielania podlicencji oraz przenoszenia licencję na korzystanie, reprodukowanie, dystrybucję, sprzedaż, wykorzystywanie, opracowywanie prac pochodnych oraz wyświetlanie Pomysłów Użytkownika w związku z Usługami, oraz dla przedsiębiorstwa Jaktestowac.pl (oraz jego następców), w tym między innymi, na promocję lub dystrybucję części lub całości Pomysłów Użytkownika (oraz wszelkich prac pochodnych z nimi powiązanych) w dowolnym formacie mediów oraz za pośrednictwem dowolnych kanałów mediów znanych dziś lub opracowanych w przyszłości, bez konieczności zapłaty lub tworzenia dokumentów księgowych dla Użytkownika lub innych osób. Spółka nie ma obowiązku oceniania, dokonywania przeglądu lub wykorzystywania Pomysłów Użytkownika.

Cennik, płatności i podatki

Cennik.

Jeśli Użytkownik jest Uczestnikiem kursu, zgadza się dokonać opłaty za zakupione przez siebie Kursy oraz niniejszym upoważnia Spółkę do obciążenia jego karty kredytowej na kwotę określonej opłaty. W przypadku odmowy realizacji transakcji na karcie kredytowej, Użytkownik zgadza się dokonać opłaty na rzecz Spółki w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania powiadomienia od Spółki oraz zapłacić (wedle uznania Spółki) opłatę za zwłokę w wysokości 1,5% miesięcznie lub w maksymalnym zakresie przewidzianym przez prawo, w zależności od tego, która z kwot jest wyższa.

Płatności.

Wszelkie płatności będą dokonywane na rzecz Jaktestowac.pl

Dokonując zakupu Kursów (np. klikając lub stukając odpowiedni przycisk zakupu), Użytkownik potwierdza, że pragnie natychmiastowego przypisania Kursu do Konta Użytkownika, oraz że decydując się na ten krok, niniejszym zrzeka się wszelkich praw do anulacji przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi prawami, w tym między innymi, Dyrektywą UE (2011/83/UE) w sprawie praw konsumenckich i/lub wszelkimi krajowymi prawami wdrażającymi je w życie. Niezależnie od powyższego, Użytkownikowi nadal będzie przysługiwał 30-dniowy okres zwrotu opisany w niniejszej sekcji 9. Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi będą przysługiwały zwroty zgodnie z naszą polityką zwrotów opisaną w niniejszej sekcji 9.

Podatki.

Unia Europejska. Jeśli sprzedaż lub dostawa Kursu, lub wszelkich Przesłanych treści jakimkolwiek Uczestnikom kursu na terenie Unii Europejskiej podlega opłacie podatku dochodowego (“VAT”), zgodnie z obowiązującym prawem, spółka Jaktestowac.pl będzie pobierać oraz odprowadzać podatek VAT na rzecz uprawnionych organów podatkowych z tytułu sprzedaży tego rodzaju Kursów lub Przesłanych treści na rzecz Uczestników kursu na terenie Unii Europejskiej. Jaktestowac.pl może wedle własnego uznania podnieść Cenę sprzedaży, jeśli wedle informacji Jaktestowac.pl należna jest opłata podatku VAT, a na Jaktestowac.pl leży obowiązek jego potrącenia. Użytkownik zwalnia i zabezpiecza Jaktestowac.pl przed wszelkimi roszczeniami dowolnego z organów podatkowych z tytułu niedopłaty podatku VAT oraz powiązanych z nimi kar i/lub odsetek.

Wszystkie pozostałe kraje. W przypadku sprzedaży dowolnych Kursów lub Przesłanych treści w krajach innych niż kraje Unii Europejskiej, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za odprowadzenie podatków do odpowiednich organów podatkowych (które mogą się różnić od organów podatkowych w kraju Użytkownika). Jaktestowac.pl nie jest w stanie zapewnić Użytkownikowi porad podatkowych, a Użytkownik powinien zasięgnąć porady u własnego doradcy podatkowego.

Zaokrąglenie.

Jaktestowac.pl może, wedle własnego uznania, zaokrąglić do góry lub do dołu Cenę sprzedaży do najbliższej pełnej funkcjonalnej jednostki bazowej, w której wyrażona jest Waluta sprzedaży (np. do pełnej kwoty w złotych, dolarach, euro lub innej obsługiwanej walucie); np. Jaktestowac.pl zaokrągli kwotę 101,50 PLN do 102,00 PLN oraz 101,49 PLN do 101,00 PLN.

Niektóre waluty są denominowane w dużych nominałach. W takim przypadku Jaktestowac.pl może określić funkcjonalną jednostkę bazową, w której waluty te będą wyrażone, taką jak 10, 100 lub 1000 jednostek waluty; odpowiednimi przykładami dla tego rodzaju walut będzie zaokrąglenie przez Jaktestowac.pl kwoty 1045 do góry do kwoty 1050 oraz kwoty 1044 do dołu do kwoty 1040, lub kwoty 35 450 do góry do kwoty 35 500 oraz kwoty 35 449 do dołu do kwoty 35 400, lub kwoty 837 500 do góry do kwoty 838 000 oraz kwoty 837 499 do dołu do kwoty 837 000.

Waluta zagraniczna.

Przeglądając Usługi bez logowania się na Konto Użytkownika, Waluta sprzedaży będzie domyślnie ustawiona jako waluta używana w Polsce. Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, Waluta sprzedaży będzie wyświetlana na podstawie waluty używanej w Polsce. Użytkownik nie ma możliwości zmiany wyświetlanej waluty.

Zwroty.

Jaktestowac.pl oferuje Uczestnikom kursu trzydziestodniową (30), gwarancję zwrotu kosztów bez zbędnych pytań dotyczącą Kursów zakupionych za pośrednictwem Witryny Jaktestowac.pl (jaktestowac.pl). Wszelkie Kursy zakupione za pośrednictwem Platform stron trzecich lub aplikacji iOS nie będą objęte refundacją. Jeśli Uczestnik kursu nie jest zadowolony z tego rodzaju Kursu oraz zwróci się o dokonanie zwrotu w okresie trzydziestu (30) dni od daty opłacenia dostępu do Kursu, Spółka zwróci Uczestnikowi pełną kwotę dokonanej wpłaty. Wnioski o dokonanie zwrotu prosimy wysyłać na Email Kontaktowy. Prosimy pamiętać, że jeśli Spółka stwierdzi, że Użytkownik nadużywa naszej polityki zwrotów, możemy wedle własnego uznania zawiesić lub zamknąć Konto Użytkownika oraz odmówić lub ograniczyć wszystkie bieżące oraz przyszłe korzystanie z Usług, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika.

 

Znaki handlowe

Znaki handlowe, znaki usługowe oraz loga (“Znaki handlowe”) wykorzystywane oraz wyświetlane w ramach Usług Spółki, w ramach Usług lub Treści Spółki są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi Znakami handlowymi Spółki lub jej dostawców, lub stron trzecich oraz są chronione zgodnie z amerykańskim lub zagranicznym prawem znaków towarowych. Wszelkie prawa są zastrzeżone, zaś Użytkownik nie może zmieniać lub zasłaniać Znaków handlowych, lub odnosić się do nich bez uprzedniego uzyskania pozwolenia Spółki.

Wyłączenie gwarancji

USŁUGI, TREŚCI SPÓŁKI, PRZESŁANE TREŚCI, KURSY ORAZ WSZELKIE POZOSTAŁE MATERIAŁY, KTÓRE ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE W RAMACH LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE “TAK JAK JEST” BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W PEŁNYM ZAKRESIE ZGODNYM Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, JAKTESTOWAC.PL ORAZ JEJ OSOBY STOWARZYSZONE, LICENCJODAWCY, DOSTAWCY, REKLAMODAWCY, SPONSORZY ORAZ AGENCI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE TYTUŁU, ZAKAZU NARUSZENIA, DOKŁADNOŚCI, ATRAKCYJNOŚCI RYNKOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ WSZELKIE GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ W TOKU DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, REALIZACJI CZY ŚWIADCZENIA USŁUG HANDLOWYCH. JAKTESTOWAC.PL ORAZ JEJ OSOBY STOWARZYSZONE, LICENCJODAWCY, DOSTAWCY, REKLAMODAWCY, SPONSORZY ORAZ AGENCI NIE GWARANTUJĄ, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE, POZBAWIONE BŁĘDÓW LUB BEZPIECZNE, ŻE BŁĘDY BĘDĄ NAPRAWIANE, LUB ŻE USŁUGI, PRZESŁANE TREŚCI BĘDĄ POPRAWIANE, SERWER(-Y), NA KTÓRYCH USŁUGI SĄ HOSTOWANE, LUB WSZELKIE USŁUGI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM STRON TRZECICH BĘDĄ POZBAWIONE WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. ŻADNA OPINIA, PORADA LUB OŚWIADCZENIE JAKTESTOWAC.PL ANI JEJ OSÓB STOWARZYSZONYCH, LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW, REKLAMODAWCÓW, SPONSORÓW, AGENTÓW, CZŁONKÓW LUB GOŚCI, CZY TO ZA POŚREDNICTWEM USŁUG PLATFORM STRON TRZECICH LUB W INNY SPOSÓB, NIE BĘDZIE STANOWIĆ ŻADNEJ GWARANCJI. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUG, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKICH USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEJ PLATFORMY STRONY TRZECIEJ, NA SWOJE WŁASNE RYZYKO.

Ograniczenie odpowiedzialności

ANI JAKTESTOWAC.PL ANI ŻADNA Z JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH, OSÓB STOWARZYSZONYCH, LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW, REKLAMODAWCÓW LUB SPONSORÓW, JAK RÓWNIEŻ DYREKTORÓW, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW, KONSULTANTÓW, AGENTÓW LUB INNYCH PRZEDSTAWICIELI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH POŚREDNICH, WYNIKOWYCH, SZCZEGÓLNYCH, RETORSYJNYCH, PREWENCYJNYCH LUB INNEGO RODZAJU SZKÓD (W TYM MIĘDZY INNYMI, SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY WPŁYWÓW FIRMY, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW), PRZEWIDZIANYCH W RAMACH JAKIEJKOLWIEK UMOWY, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ WYNIKAJĄCYCH Z LUB POWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z USŁUGAMI /LUB MATERIAŁAMI, W TYM WSZELKIMI MATERIAŁAMI DOSTĘPNYMI ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY STRONY TRZECIEJ, ZGŁOSZEŃ LUB WSZELKICH POWIĄZANYCH WITRYN LUB WSZELKICH ZAKUPIONYCH KODÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG, DO KTÓRYCH DOSTĘP LUB KORZYSTANIE SĄ MOŻLIWE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG LUB WSZELKIEGO RODZAJU PLATFORM STRON TRZECICH. WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU NIEZADOWOLENIA Z KORZYSTANIA Z USŁUG, MATERIAŁÓW, W TYM WSZELKIEGO RODZAJU PRODUKTÓW LUB USŁUG DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM WSZELKIEGO RODZAJU PLATFORM STRON TRZECICH, ZGŁOSZEŃ LUB WSZELKICH POWIĄZANYCH WITRYN, JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUG, MATERIAŁÓW, ZGŁOSZEŃ, PRODUKTÓW LUB POWIĄZANYCH STRON, W ZALEŻNOŚCI OD PRZYPADKU. JEDYNĄ I WYŁĄCZNĄ, MAKSYMALNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKTESTOWAC.PL Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PRZYCZYN POZWÓW ZWIĄZANYCH Z UMOWĄ LUB CZYNEM NIEDOZWOLONYM (W TYM MIĘDZY INNYMI, ZANIEDBANIEM) LUB W INNY SPOSÓB, BĘDZIE ŁĄCZNA KWOTA ZAPŁACONA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ UDEJAKTESTOWAC.PL MY W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYCH DWUNASTU (12) MIESIĘCY, JEŚLI DOTYCZY, Z TYTUŁU DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z USŁUG. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY LUB INNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE PEWNYCH GWARANCJI LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, WYŁĄCZENIA OKREŚLONE POWYŻEJ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. ŻADNA KOMUNIKACJA DOWOLNEGO RODZAJU POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKTESTOWAC.PL LUB PRZEDSTAWICIELEM JAKTESTOWAC.PL NIE STANOWI NINIEJSZYM WYŁĄCZENIA JAKIEKOLWIEK RODZAJU OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB NIE TWORZY DODATKOWYCH GWARANCJI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH. ROSZCZENIA SKŁADANE WIELOKROTNIE NIE BĘDĄ POWODOWAĆ PODWYŻSZENIA LIMITU SZKÓD PIENIĘŻNYCH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE NINIEJSZE OGRANICZENIE SZKÓD STOSUJE SIĘ NAWET W PRZYPADKU, GDY ZAWIODĄ WSZELKIE ŚRODKI ZARADCZE.

Nieścisłości. Istnieje możliwość, że Usługi udostępniane na dowolnej z Platform stron trzecich mogą zawierać nieścisłości lub błędy, lub informacje albo materiały, które mogą stanowić naruszenie niniejszych Warunków. Ponadto istnieje możliwość, że dowolne strony trzecie świadczące Usługi na Platformach stron trzecich mogą w nich dokonywać nieautoryzowanych zmian. Mimo iż Jaktestowac.pl pragnie zachować integralność Usług na wszystkich Platformach stron trzecich, Spółka nie udziela gwarancji odnośnie do ich kompletności lub poprawności. W przypadku zaistnienia wątpliwości odnośnie do kompletności lub poprawności określonych Usług, prosimy o dokonanie zgłoszenia na Email Kontaktowy (podając w tytule “Nieścisłości dotyczące Usług na Platformie strony trzeciej – nazwa”) wraz z, jeśli to możliwe, opisem Usług, które należy sprawdzić oraz lokalizacją (URL), pod którą tego rodzaju Usługi może znaleźć w Usługach Spółki lub danej Platformy strony trzeciej, jak również informacje umożliwiające kontakt Spółki z Użytkownikiem. Spółka dołoży wszelkich starań, aby zareagować na zgłoszony problem tak szybko, jak to tylko możliwe w praktyce. W przypadku roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką w zakresie praw własności intelektualnej.

Awarie systemu. Jaktestowac.pl okresowo planuje wyłączenia systemu w celu konserwacji Usług oraz w innych celach. Ponadto mogą mieć miejsce nieplanowane awarie systemu. Użytkownik potwierdza, że Jaktestowac.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie ma żadnych zobowiązań w związku z : (a) niedostępnością Usług, w tym Usług dostępnych na Platformach stron trzecich; (b) wszelkimi stratami materiałów, danych, transakcji lub innych informacji, lub materiałów spowodowanych przez tego rodzaju awarie systemu; (c) wynikającymi opóźnieniami, błędnym dostarczeniem lub brakiem dostarczenia danych, transakcji lub wszelkich innych informacji, lub materiałów spowodowanych przed tego rodzaju awarie systemowe; lub (d) wszelkimi awariami spowodowanymi przez dowolne strony trzecie, w tym między innymi, spółki lub serwery zajmujące się hostingiem Usług, wszelkiego rodzaju dostawcy usług internetowych, Platformy stron trzecich lub wszelkiego rodzaju urządzenia lub sieci internetowe.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik niniejszym zwalnia z odpowiedzialności, broni i chroni Jaktestowac.pl oraz jej osoby stowarzyszone, kierownictwo, dyrektorów, agentów, partnerów, pracowników, licencjodawców, przedstawicieli oraz zewnętrznych dostawców usług w związku z wszelkimi w uzasadniony sposób możliwymi do przewidzenia stratami, wydatkami, szkodami, kosztami, roszczeniami oraz żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników oraz powiązanymi kosztami i wydatkami, spowodowanymi lub wynikającymi z naruszenia przez Użytkownika wszelkich niniejszym składanych oświadczeń lub zapewnień. Spółka zastrzega sobie prawo, na swój własny koszt, do prowadzenia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich kwestii niepodlegających zwolnieniu z odpowiedzialności przez Użytkownika na mocy niniejszej sekcji 14, oraz w takim przypadku, Użytkownik zgadza się w pełni współpracować w uzasadnionym zakresie w ramach tego rodzaju obrony oraz przyjmowania wszelkich dostępnych środków obrony.

Przepisy o przedawnieniu. Wszelkie roszczenia lub powództwa wynikające z lub związane z Usługami, Warunkami lub wszelkimi usługami, lub informacjami dostępnymi za pośrednictwem Platform strony trzeciej, muszą zostać zgłoszone w okresie 1 roku od zaistnienia roszczenia lub powództwa, niezależnie od wszelkich przepisów prawnych stanowiących inaczej. W przeciwnym przypadku, jeśli tego rodzaju roszczenie lub powództwo nie zostanie zgłoszone w okresie 1 roku, to tym samym ulegnie przedawnieniu.

Rozwiązanie

Jaktestowac.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania, zawieszania, zmiany lub usunięcia, wedle własnego uznania Spółki, wszelkich (a) Przesłanych treści, Treści Spółki lub Usług; oraz (b) dostępu Użytkownika do Usług Spółki lub Konta Użytkownika, w następujący sposób:

 1. Jeśli Użytkownik naruszy lub złamie którekolwiek z niniejszych Warunków lub którąkolwiek z obowiązujących w Spółce polityk, publikowanych okresowo w ramach Usług Spółki, Jaktestowac.pl może podjąć natychmiastowe działania bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika. Jeśli Spółka podejmie działania zgodnie z niniejszą sekcją, nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności na rzecz Użytkownika z tytułu wszelkich Kursów, jakie Użytkownik mógł zakupić, ani z tytułu wszelkiego innego wykorzystania Usług Spółki powiązanych z Kontem Użytkownika. Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik potwierdza i akceptuje, że w żadnych okolicznościach nie będzie przysługiwać mu wynagrodzenie lub zwrot środków z tytułu dostępu utraconego do Usług Spółki, w tym między innymi, do naszego Kursu(-ów), które Użytkownik mógł zakupić;
 2. Spółka może podjąć działania z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, w którym to przypadku powiadomimy Użytkownika uprzednio o tym fakcie. Jeśli Spółka podejmie działania zgodnie z niniejszą sekcją, (a) w przypadku Uczestnika kursu Spółka zwróci Użytkownikowi koszty dostępu do utraconego Kursu(-ów), które Użytkownik mógł zakupić w okresie trzech (3) miesięcy przed okresem tego rodzaju rozwiązania, wszystko to zgodnie z warunkami polityki zwrotów Spółki, które niniejszym zostały wyszczególnione; oraz (b) W przypadku Instruktora, rozwiązanie w tym trybie oznaczać będzie również rozwiązanie prawa Użytkownika do oferowania Kursu(-ów) za pośrednictwem Usług Spółki, zaś Jaktestowac.pl wypłaci Użytkownikowi wszelkie kwoty należne od daty rozwiązania Umowy. Prosimy pamiętać, że Uczestnicy kursu, którzy zakupili Kurs zachowają prawo dostępu do Kurs tak długo, jak Jaktestowac.pl będzie uznawać za konieczne.

Użytkownik może również zakończyć korzystanie z Usług w dowolnym czasie, zaprzestając uzyskiwać do nich dostępu lub usuwając Konto Użytkownika, postępując zgodnie z instrukcjami wyszczególnionymi w Polityce w zakresie ochrony prywatności Spółki oraz z zastrzeżeniem zawartych w niej postanowień. Spółka nie ma obowiązku zachowywania jakiegokolwiek Konta Użytkownika lub Przesłanych treści przez okres dłuższy, niż jest to wymagane zgodnie z obowiązującym prawem. Po rozwiązaniu, Użytkownik musi zaprzestać korzystać z wszelkich Usług oraz Treści. Wszelkie nagromadzone prawa do wynagrodzeń oraz zgodnie z Sekcjami 4, 5, 10-15 oraz wszelkie oświadczenia i gwarancje będą obowiązywać również po rozwiązaniu Umowy.

Powiadomienia w formie elektronicznej

Korzystając z Usług Spółki lub komunikując się z Jaktestowac.pl, Użytkownik zgadza się, aby Jaktestowac.pl przekazywała mu drogą elektroniczną wiadomości dotyczące bezpieczeństwa, prywatności oraz kwestii administracyjnych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Usług lub niniejszych Warunków. Jeśli Jaktestowac.pl uzyska informacje na temat naruszenia bezpieczeństwa systemu, Spółka może poinformować o tym fakcie Użytkownika drogą elektroniczną, publikując powiadomienie w ramach Usług lub przesyłając Użytkownikowi wiadomość e-mail. Użytkownikowi może przysługiwać prawo do otrzymywania tego rodzaju powiadomień drogą listowną. Aby otrzymywać pisemne powiadomienia dotyczące naruszenia bezpieczeństwa (lub wycofać swoją zgodę na otrzymywanie elektronicznych powiadomień), prosimy o kontakt z Jaktestowac.pl pod Email Kontaktowy. Powiadomienie zostanie uznane za doręczone po upływie dwudziestu czterech godzin od wysłania wiadomości e-mail, o ile strona wysyłająca nie otrzyma komunikatu e-mailowego, że adres e-mail odbiorcy jest nieważny. Ewentualnie, Jaktestowac.pl może doręczyć Użytkownikowi powiadomienie prawne na adres pocztowy, jeśli został podany w ramach korzystania z wszelkich Usług. W takim przypadku, powiadomienie zostanie uznane za doręczone w terminie trzech dni od daty jego wysłania.

Różne

Całość Umowy. Niniejsze Warunki oraz wszelkie mające zastosowanie do Użytkownika polityki publikowane w ramach Usług Spółki stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami odnośnie do przedmiotu Umowy oraz zastępują wszelkie uprzednie pisemne lub ustne porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.

Rozdzielność postanowień. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, wtedy takie postanowienie zostanie oddzielone od treści niniejszych Warunków oraz nie będzie mieć wpływu na ważność i możliwość egzekwowania pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

Zrzeczenie się prawa. Postanowienia niniejszych Warunków mogą zostać wyłączone jedynie na mocy pisemnego instrumentu podpisanego przez strony uprawnione do korzyści na mocy niniejszych postanowień. Zaniechanie przez Jaktestowac.pl egzekwowania lub realizacji jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków nie będzie traktowane jako zrzeczenie się takiego prawa lub odstąpienie od postanowień.

Powiadomienia. Wszelkie powiadomienia lub innego rodzaju komunikacje przekazywane niniejszym będą miały formę pisemną oraz będą przekazywane za pomocą faksu, zarejestrowanej poczty, opłaconego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną.

Stosunki stron. Żaden z zapisów niniejszych Warunków nie może być interpretowany jako powodujący traktowania którejkolwiek ze stron jako partnera, spółki typu joint venture, agenta, przedstawiciela prawnego, pracodawcy, zleceniodawcy lub pracownika drugiej ze stron. Ani Jaktestowac.pl ani żadna ze stron niniejszych Warunków nie będą miały, ani nie będą rościć sobie wobec jakiejkolwiek strony trzeciej prawa do wydawania jakichkolwiek oświadczeń, zapewnień lub obietnic jakiegokolwiek rodzaju lub podejmowania wszelkich działań, które będą miały moc wiążącą drugą ze stron, o ile inaczej nie zostało niniejszym postanowione lub dozwolone na piśmie przez stronę, którą ma obejmować zobowiązanie.

Prawo właściwe. Niniejsze Warunki oraz korzystanie przez Użytkownika z Usług są regulowane zgodnie z prawem materialnym Polski, bez odniesienia do jego wyboru lub norm prawa kolizyjnego, które mogą wymagać zastosowania przepisów prawa obowiązujących w innej jurysdykcji, oraz zostaną uznane za utworzone i przyjęte w Polsce.

Umowa o arbitraż oraz zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym

NINIEJSZA SEKCJA MA ZASTOSOWANIE JEDYNIE WOBEC UŻYTKOWNIKÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH ORAZ KANADZIE.

Przed wniesieniem formalnej sprawy sądowej, prosimy o uprzedni kontakt z naszym zespołem ds. pomocy technicznej, pisząc na Email Kontaktowy. Większość sporów może zostać rozwiązana w ten sposób.

Obie strony wyrażają zgodę na arbitraż. Jeśli rozwiązanie sporu drogą polubowną nie jest możliwe, Użytkownik oraz Jaktestowac.pl zgadzają się rozwiązywać wszelkie roszczenia dotyczące niniejszych Warunków lub wszelkich innych warunków Spółki publikowanych okresowo w ramach naszych Usług na drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu. Dotyczy to wszelkiego rodzaju roszczeń zgodnie z obowiązującą teorią prawną.

Każda ze stron może wnieść roszczenie do sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń w miejscu wspólnie uzgodnionym przez obie strony, jeśli sprawa kwalifikuje się do postawienia przed sądem.

Ponadto, jeśli Użytkownik lub Jaktestowac.pl wniosą do sądu pozew, który powinien zostać rozstrzygnięty na drodze arbitrażu, lub dowolna ze stron odmówi rozwiązania na drodze arbitrażu sporu, który powinien być rozstrzygany na drodze arbitrażu, dowolna ze stron może poprosić sąd o wymuszenie rozstrzygnięcia sporu na drodze arbitrażu (tzw. nakaz arbitrażu). Użytkownik lub Jaktestowac.pl mogą zwrócić się do sądu o wstrzymanie postępowania do czasu zakończenia postępowania arbitrażowego.

Brak możliwości wnoszenia pozwów grupowych. Każda ze stron może wystąpić indywidualnie z roszczeniem przeciwko drugiej ze stron. Oznacza to, że: (a) ani Użytkownik ani Jaktestowac.pl nie mogą wnieść roszczenia w charakterze powoda lub uczestnika pozwu zbiorowego w pozwie grupowym, skardze zbiorowej lub powództwa wytaczanego przez uprawnione podmioty; (b) arbiter nie może łączyć więcej niż jednego roszczenia w ramach jednej sprawy oraz nie może rozstrzygać w przypadku wszelkich skonsolidowanych, grupowych lub wytaczanych przez uprawnione podmioty postępowań arbitrażowych (o ile obie strony nie zdecydują się na zmianę niniejszego postanowienia); (c) decyzja arbitra lub wydanie wyroku w sprawie jednej osoby ma wpływ wyłącznie na osobę, która wniosła roszczenie, nie zaś na innych Użytkowników, oraz nie może być wykorzystywana w celu decydowania w sprawach sporów innych Użytkowników. Jeśli sąd zadecyduje, że niniejsza sekcja “Brak możliwości wnoszenia pozwów grupowych” nie jest możliwa do wyegzekwowania lub jest nieważna, wtedy całość sekcji 18 (Umowa o arbitraż oraz zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym) będzie nieskuteczna, zaś reszta niniejszych Warunków zachowa swoją moc.

Proces arbitrażowy. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a Jaktestowac.pl dotyczące Usług, które dotyczą sporów na kwotę mniejszą niż 10 000 PLN muszą być rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego oraz nie opartego na stawiennictwie arbitrażu. Strona wybierająca arbitraż będzie wszczynać postępowanie poprzez wypełnienie żądania arbitrażu składanego do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu (ang. American Arbitration Association, AAA). Postępowanie arbitrażowe będzie podlegać zasadom arbitrażu komercyjnego (ang. Commercial Arbitration Rules) AAA, protokołowi stosownej procedury klienta (ang. Consumer Due Process Protocol) oraz dodatkowym procedurom rozstrzygania sporów dotyczących spraw konsumenckich (ang. Supplementary Procedures for Resolution of Consumer-Related Disputes). Ponadto Użytkownik oraz Jaktestowac.pl zgadzają się, że wobec postępowań arbitrażowych będą miały zastosowanie następujące zasady: (a) arbitraż będzie przeprowadzany, wedle uznania strony wnoszącej o zabezpieczenie roszczeń, telefonicznie, przez Internet lub wyłącznie w oparciu o zgłoszenia pisemne; (b) arbitraż nie będzie wymagał osobistego stawiennictwa stron lub świadków, chyba że strony wspólnie uzgodnią inaczej; oraz (c) każde orzeczenie wydane przez arbitra może zostać przedstawione do oceny dowolnemu sądowi właściwej jurysdykcji. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a Jaktestowac.pl dotyczące Usług na kwotę roszczenia mniejszą niż 10 000 PLN muszą być rozstrzygane zgodnie z zasadami AAA dotyczącymi stawiennictwa w ramach postępowania arbitrażowego.

Zmiany. Niezależnie od powyższych postanowień dotyczących modyfikacji, jeśli Jaktestowac.pl zmieni sekcję “Umowa o arbitraż oraz zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym” po dacie pierwotnej akceptacji niniejszych Warunków przez Użytkownika (lub zaakceptowania wszelkich późniejszych zmian niniejszych Warunków), Użytkownik może odrzucić taką zmianę wysyłając wiadomość e-mail z adresu powiązanego z Kontem Użytkownika na Email Kontaktowy, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie tego rodzaju zmiany, jak wskazane zostało powyżej w sekcji “Data ostatniej aktualizacji”. Aby powiadomienie było skuteczne, musi obejmować pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz wyraźnie wskazywać na wolę odrzucenia przez Użytkownika zmiany sekcji “Umowa o arbitraż oraz zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym”. Odrzucając zmiany, Użytkownik zgadza się, że wszelkie spory pomiędzy nim a Jaktestowac.pl będą rozstrzygane na drodze arbitrażu zgodnie z postanowieniami sekcji “Umowa o arbitraż oraz zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym” obowiązującymi na dzień pierwotnej akceptacji niniejszych Warunków (lub zaakceptowania wszelkich późniejszych zmian niniejszych Warunków).

Kursy dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia

Wykupując udział w dowolnym z kursów, wydarzeń, aktywności lub innych programów dotyczących zdrowia, dobrego samopoczucia i fitnessu (dalej “Kursy dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia”), zapisując się na dowolny z nich bądź uczestnicząc w dowolnym z nich, przyjmują Państwo do wiadomości w imieniu własnym, swoich spadkobierców, osobistych przedstawicieli i cesjonariuszy, że ze względu na swój intensywny charakter Kursy dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia niosą ze sobą pewne nieodłączne zagrożenia. Potwierdzają Państwo, że dobrowolnie zdecydowali się na udział w programie obejmującym ćwiczenia fizyczne. Potwierdzają Państwo, że spółka Jaktestowac.pl oraz instruktor Kursu dotyczącego zdrowia i dobrego samopoczucia zdecydowanie zalecili Państwu konsultację z lekarzem przed wzięciem udziału w jakimkolwiek Kursie dotyczącym zdrowia. Przyjmują Państwo do wiadomości również, że niektórych z tych zagrożeń nie da się całkowicie wyeliminować, bez względu na środki ostrożności podjęte w celu uniknięcia urazów. Ponadto przyjmują Państwo do wiadomości, że konkretne zagrożenia mogą różnić się w zależności od aktywności, jednakże ich zakres obejmuje (1) niewielkie urazy, takie jak zadrapania, siniaki i zwichnięcia; (2) ciężkie urazy, takie jak urazy oka lub utrata wzroku, urazy stawów lub pleców, zawał serca bądź wstrząśnienie mózgu; oraz (3) katastrofalne urazy, obejmujące paraliż i zgon. Przez cały czas muszą Państwo przestrzegać wszystkich stanowionych i zwyczajowych warunków, ostrzeżeń i sygnałów dotyczących bezpieczeństwa, zasad oraz otrzymywanych poleceń ustnych. Zważywszy na umożliwienie Państwu udziału w Kursach dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia oraz dostępu do nich, niniejszym (1) przyjmują Państwo pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich urazów i szkód, które zostały wyrządzone lub które uległy zaostrzeniu, w związku z Kursami dotyczącymi zdrowia i dobrego samopoczucia, (2) zwalniają Państwo instruktora Kursu dotyczącego zdrowia i dobrego samopoczucia, spółkę Jaktestowac.pl, jej podmioty zależne, stowarzyszone i franczyzobiorców, oraz odpowiednio wszystkich ich wspólników, pracowników, przedstawicieli i agentów, jak również odpowiednio ich następców prawnych i cesjonariuszy oraz wszystkie inne osoby, w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, z wszelkiej odpowiedzialności, w tym z tytułu roszczeń, czynności, pozwów, postępowań, kosztów, wydatków, odszkodowań lub zobowiązań powstałych w wyniku udziału w dowolnym Kursie dotyczącym zdrowia i dobrego samopoczucia lub w związku z takim udziałem, oraz (3) oświadczają Państwo, że (a) nie występuje u Państwa żadne schorzenie, które uniemożliwiałoby Państwu prawidłowe korzystanie z Kursów dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia, (b) nie występuje u Państwa żadne schorzenie fizyczne ani umysłowe, które wiązałoby się dla Państwa z jakimkolwiek zagrożeniem fizycznym bądź zdrowotnym oraz (c) lekarz nie zalecił Państwu unikania udziału w ćwiczeniach fizycznych. Przyjmują Państwo do wiadomości, że jeżeli występuje u Państwa jakakolwiek przewlekła niepełnosprawność lub choroba, udział w Kursach dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia jest dla Państwa niebezpieczny i nie powinni Państwo brać udziału w jakichkolwiek zajęciach.

 

Polityka własności intelektualnej

Jaktestowac.pl to platforma technologiczna, która pozwala użytkownikom korzystanie z kursów szkoleniowych. Działania naruszające prawo na naszej platformie lub za jej pośrednictwem nie będą tolerowane.

Niniejsza polityka dotyczy tego, co robimy w przypadku powiadomień o naruszeniu praw autorskich od właścicieli treści i roszczeń z tytułu naruszenia znaków towarowych od ich prawowitych właścicieli w odniesieniu do kursów na platformie Jaktestowac.pl. Polityka ta mówi także o tym, co robimy, kiedy kursy instruktorów Jaktestowac.pl są wykorzystywane na zewnętrznych platformach bez ich zgody.

Zgłoszenia naruszeń praw autorskich przez strony trzecie

Zgodnie z polityką Jaktestowac.pl usunięciu z naszej platformy podlegają materiały zgłoszone jako naruszające prawa autorskie przez właściciela oryginalnych treści.

Jak dokonać zgłoszenia

Jeżeli chcesz zgłosić kurs znajdujący się na platformie Jaktestowac.pl, i jeżeli jesteś właścicielem lub przedstawicielem właściciela praw do treści, które Twoim zdaniem są wykorzystywane w kursie z naruszeniem prawa, najlepszym sposobem na to jest kontakt za pośrednictwem adresu Email Kontaktowy.

Przed zgłoszeniem naruszenia praw autorskich pamiętaj o niżej wymienionych kwestiach:

 1. Nie będziemy rozpatrywać roszczeń dotyczących praw autorskich, które nie zostały zgłoszone przez właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela. Wynika to z tego, że nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy instruktor, który opublikował zgłaszany kurs otrzymał odpowiednie pozwolenie od właściciela do wykorzystywania jego treści. Poprosimy Cię o podpis elektroniczny w celu potwierdzenia, że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do reprezentowania właściciela praw autorskich (także wówczas, gdy właścicielem praw autorskich jest organizacja).
 2. Roszczenie dotyczące praw autorskich musi być odpowiednio uzasadnione, abyśmy mogli je rozpatrzyć. Oznacza to, że musi ono zawierać:
  • Dane do kontaktu, w tym Twoje pełne imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i (opcjonalnie) numer telefonu.
  • W przypadku zgłoszenia w imieniu organizacji należy podać jej nazwę i Twoje powiązanie z nią.
  • Dokładną identyfikację oryginalnego materiału chronionego prawem autorskim lub w przypadku zgłoszenia kilku dzieł chronionych prawem autorskim, reprezentatywną listę owego oryginalnego materiału (na przykład adres URL, gdzie materiał można znaleźć);
  • Informacje umożliwiające zlokalizowanie kursów naruszających prawo na platformie Jaktestowac.pl (adres URL na naszej stronie internetowej oraz dokładną nazwę kursu i instruktora);
  • Poniższe oświadczenie: “Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, że informacje zawarte w tym zgłoszeniu są dokładne i że jestem właścicielem praw autorskich lub jestem upoważniony do występowania w imieniu właściciela praw autorskich i działając w dobrej wierze uważam, że użycie materiału w sposób, o którym mowa w zgłoszeniu nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ani nie jest zgodne z przepisami prawa”.
 3. Świadome występowanie z fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich jest nielegalne i może wiązać się z odpowiedzialnością i obowiązkiem zapłaty zadośćuczynienia. Firma Jaktestowac.pl zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od każdego, kto zgłosi naruszenie prawa autorskiego z naruszeniem prawa.
 4. Istnieją pewne typy treści, które nie są chronione prawami autorskimi. Prawo autorskie nie obejmuje krótkich fraz (takich jak nazwy firm, tytuły książek i hasła), koncepcji niematerialnych (takich jak procesy, pomysły i przepisy kulinarne), czy faktów. Przed zgłoszeniem roszczenia dotyczącego naruszenia praw autorskich należy upewnić się, czy treści wykorzystane w szkoleniu są rzeczywiście chronione prawem autorskim.
 5. Zastanów się, czy użycie Twojego materiału w kursie nie odbywa się na zasadzie “dozwolonego użytku”. Prawo autorskie obejmuje wyjątek nazywany “dozwolonym użytkiem”, który dotyczy niektórych sposobów wykorzystania treści chronionych prawem autorskim, które są uważane za leżące w interesie publicznym. Zasada dozwolonego użytku obejmuje takie zagadnienia jak krytyka, komentarze, reportaże i badania. Przy weryfikacji, czy wykorzystanie materiałów użytkownika w kursie spełnia wymogi zasady dozwolonego użytku, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
  • Cel wykorzystania (czy szkolenie jest płatne czy nie, czy w kursie dochodzi do krytyki / parodii / przekształcenia materiału użytkownika)
  • Typ dzieła chronionego prawem autorskim (czy dzieło użytkownika oparte jest na faktach, czy ma twórczy charakter)
  • Wykorzystywana część (czy kurs używa krótkich, niezbędnych fragmentów materiału czy bardziej rozbudowanych części)
  • Wpływ na zainteresowanie Twoimi materiałami (czy potencjalni nabywcy kupiliby kurs bez Twoich treści)
 6. Przed zgłoszeniem roszczenia dotyczącego naruszenia praw autorskich należy sprawdzić, czy treści wykorzystywane w szkoleniu nie spełniają wymogów zasady dozwolonego użytku.

Powiadomienie o sprzeciwie

Jeżeli otrzymamy zasadne zgłoszenie o naruszeniu praw autorskich, wyślemy jego kopię do instruktora, który opublikował zgłoszony kurs wraz z powiadomieniem, że 1) kurs został zgłoszony jako naruszający prawa autorskie, i że 2) kurs zostanie usunięty przez nas z platformy Jaktestowac.pl. Do powiadomienia będzie dołączony także formularz dla instruktora, który będzie on mógł wypełnić i odesłać nam wyrażając tym samym swój sprzeciw. Jeżeli kurs został zgłoszony jako naruszający prawa autorskie i został usunięty z platformy Jaktestowac.pl, a Ty uważasz, że popełniliśmy błąd lub posiadasz zgodę właściciela na używanie jego treści w swoim kursie, możesz wysłać do nas powiadomienie o sprzeciwie.

Najlepszym sposobem na przekazanie nam tego powiadomienia jest wypełnienie formularza otrzymanego od nas i odesłanie go do wyznaczonego przedstawiciela firmy Jaktestowac.pl lub członka zespołu ds. praw autorskich, który powiadomił Cię o zaistniałej sytuacji. Aby zapewnić ważność powiadomienia o sprzeciwie, musi być ono sporządzone na piśmie i zawierać następujące informacje:

 • Twój podpis: tradycyjny lub elektroniczny;
 • Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu;
 • Identyfikator kursu, który został usunięty oraz jego lokalizację, czyli adres URL, pod którym się znajdował przed usunięciem (informacje te można znaleźć na zgłoszeniu dotyczącym naruszenia praw autorskich; zawsze gdy informujemy o takiej sytuacji dołączamy kopię zgłoszenia);
 • Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, że działasz w dobrej wierze i uważasz, że materiał został usunięty lub dezaktywowany na skutek pomyłki lub błędnej identyfikacji treści, które miały być usunięte lub dezaktywowane; oraz
 • Oświadczenie, w którym wyrażasz zgodę na (i) udostępnienie przez firmę Jaktestowac.pl osobie zgłaszającej roszczenia Twojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych; (ii) otrzymanie doręczenia powiadomień o postępowaniach prawnych od osoby zgłaszającej roszczenia lub jej przedstawiciela oraz (ii) zaakceptowanie jurysdykcji federalnego sądu rejonowego dla okręgu sądowego, w którym mieszkasz.

Świadome przesyłanie fałszywych lub wprowadzających w błąd powiadomień o sprzeciwie w związku z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich jest nielegalne i może wiązać się z odpowiedzialnością i obowiązkiem zapłaty zadośćuczynienia. Firma Jaktestowac.pl zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od każdej strony, która przekaże powiadomienie o sprzeciwie w związku z naruszeniem prawa autorskiego lub powiadomienie o sprzeciwie z naruszeniem prawa.

Dane kontaktowe wyznaczonego przedstawiciela

Kontakt z wyznaczonym przedstawicielem firmy Jaktestowac.pl, którego należy powiadamiać o naruszeniach prawa własności intelektualnej, jest możliwy w następujący sposób:

 • E-mail: kontakt[at]jaktestowac.pl

 

Polityka w zakresie ochrony prywatności i korzystania z plików cookie

Wszystkie używane terminy pisane dużą literą, ale nie zdefiniowane w niniejszym dokumencie będą miały znaczenie przypisane im przez Jaktestowac.pl w Warunkach użytkowania.

Jaktestowac.pl, spółka (do której odnoszą się w dalszej części wszystkie gramatyczne formy zaimka “my” oraz pierwsza osoba liczby mnogiej) szanuje Państwa prawa w zakresie prywatności i danych; udostępniamy niniejszą Politykę prywatności (zwaną dalej “Polityką prywatności”) aby pomóc Państwu zrozumieć w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy, przechowujemy i ujawniamy dane, które uzyskujemy od Państwa lub na Państwa temat w trakcie korzystania przez Państwa z naszych Usług. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w trakcie korzystania przez Państwa z naszych Usług, które zawierają łącze do niniejszej Polityki prywatności, o ile nie stwierdzono inaczej albo o ile nie udostępniamy łącza do innej polityki. Niniejsza Polityka prywatności opisuje również dostępne możliwości wyboru dotyczące korzystania z Państwa danych, Państwa dostępu do nich oraz wskazuje, w jaki sposób mogą je Państwo aktualizować i dokonywać korekty.

Użyty w niniejszym dokumencie termin “korzystać” oznacza użytkowanie, dostęp, instalację, logowanie, łączenie, pobieranie, odwiedzanie lub przeglądanie Usług w rozumieniu Warunków użytkowania.

JEST TO WIĄŻĄCA PRAWNIE UMOWA MIĘDZY PAŃSTWEM A JAKTESTOWAC.PL; KORZYSTAJĄC Z NASZYCH USŁUG AKCEPTUJĄ PAŃSTWO POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ WARUNKÓW UŻYTKOWANIA. Powinni Państwo zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności oraz naszymi Warunkami użytkowania, a także wszelkimi innymi udostępnionymi przez nas umowami lub politykami, które regulują Państwa korzystanie z naszych Usług.

Nie powinni Państwo korzystać z naszych Usług jeżeli nie akceptują Państwo postanowień niniejszej Polityki prywatności oraz naszych Warunków użytkowania, a także wszelkich innych umów lub polityk, które regulują Państwa korzystanie z naszych Usług.

Dane, które udostępniają nam Państwo bezpośrednio

Jaktestowac.pl może gromadzić różne dane uzyskane od Państwa lub na Państwa temat, w zależności od tego, w jaki sposób korzystają Państwo z Usług. Poniższe przykłady pomogą Państwu lepiej zrozumieć jakiego rodzaju dane możemy gromadzić w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych Usług.

Należy pamiętać, że Jaktestowac.pl nie ponosi odpowiedzialności za to, w jaki sposób inne osoby, mające dostęp do Usług, wykorzystają dane, które są publicznie dostępne albo dostępne w inny sposób.

Począwszy od momentu rejestracji i rozpoczęcia korzystania z Usług (w tym również za pośrednictwem Platformy podmiotu zewnętrznego) będziemy gromadzić wszelkie dane, które udostępnią nam Państwo bezpośrednio, takie jak między innymi:

Dane związane z rejestracją:

Aby móc korzystać z niektórych funkcji Usług, takich jak wykupienie lub rejestracja na Kurs, wymagane jest utworzenie Konta; w takim przypadku zbierzemy i będziemy przechowywać wszystkie udostępnione nam przez Państwa dane związane z rejestracją, takie jak adres e-mail, hasło, data urodzenia i wiek, oraz przydzielimy Państwu unikalny numer identyfikacyjny (zwane dalej łącznie “Danymi związanymi z rejestracją”).

Dane dotyczące profilu:

Mogą Państwo również udostępnić dodatkowe dane na swój temat, w tym w szczególności zdjęcie, nagłówek, łącze do strony internetowej lub profilu w mediach społecznościowych albo inne dane (zwane dalej łącznie “Danymi dotyczącymi profilu”) w celu utworzenia profilu (zwanego dalej “Profilem”). Państwa Profil i Dane dotyczące profilu będą publicznie dostępne dla innych osób.

Publiczna komunikacja / Udostępniane treści:

Niektóre Usługi mogą umożliwiać Państwu kontaktowanie się z innymi Użytkownikami albo zamieszczanie, udostępnianie, komunikowanie lub publiczne przesyłanie treści w inny sposób, jak na przykład pisanie komentarzy na stronie Kursu, wysyłanie wiadomości do innych osób lub zamieszczanie zdjęć (zwane dalej łącznie “Udostępnianymi treściami” albo “Publiczną komunikacją”). Dane związane z Publiczną komunikacją i Udostępnianymi treściami mogą być przez nas gromadzone i przechowywane. Udostępniane treści lub Publiczna komunikacja mogą być publicznie dostępne albo dostępne do wglądu przez inne osoby, w zależności od miejsca zamieszczenia tych treści.

Niniejszym przyznają Państwo Jaktestowac.pl niewyłączne prawo i licencję na powielanie, dystrybucję, publiczne odtwarzanie, oferowanie, promowanie oraz wykorzystywanie w inny sposób Publicznej komunikacji i Udostępnianych treści.

Dane dotyczące Kursu:

Jaktestowac.pl umożliwia Państwu rejestrację i uczestnictwo w internetowych Kursach na różne tematy, prowadzonych przez Instruktorów, a także, między innymi, przeglądanie recenzji Kursów autorstwa innych osób. Gromadzimy dane związane z uczestnictwem w Kursach, w tym w szczególności aktywność związaną z kursem, zadaniami i wypełnianiem testów, komunikację z Instruktorami Kursów, asystentami oraz innymi Studentami, odpowiedzi na pytania, eseje i inne dokumenty złożone w celu spełnienia wymogów Kursu (zwane dalej łącznie “Danymi dotyczącymi Kursu”).

Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na udostępnianie przez nas Danych związanych z rejestracją, Danych dotyczących profilu oraz Danych dotyczących Kursu Instruktorom i asystentom.

Dane dotyczące płatności:

Jeżeli dokonują Państwo zakupów za pośrednictwem naszych Usług, takich jak wykupienie miejsca na Kurs, możemy pobrać od Państwa określone dane związane z zakupem (jak na przykład Państwa imię i nazwisko oraz kod pocztowy), niezbędne do jego realizacji. Będą Państwo musieli udostępnić określone dane rozliczeniowe i dane dotyczące płatności bezpośrednio naszym partnerom w zakresie przetwarzania płatności, w tym w szczególności Państwa imię i nazwisko, dane dotyczące karty kredytowej, adres do wystawienia rachunku oraz kod pocztowy. Nie mamy dostępu do danych dotyczących Państwa karty kredytowej, nie gromadzimy ich ani nie przechowujemy.

Jeśli jesteś instruktorem, możemy umożliwić Ci połączenie Twojego konta PayPal lub innego konta płatniczego z naszymi Usługami, abyśmy mogli Ci płacić. Po połączeniu takiego konta możemy gromadzić pewne informacje z takiego konta w celu dokonywania przez nas płatności, np. adres e-mail Twojego konta płatniczego lub identyfikator konta, adres fizyczny i inne informacje, których potrzebujemy, aby przesłać Ci pieniądze na to konto. Nie uzyskujemy dostępu, nie zbieramy ani nie przechowujemy informacji na temat Twojej karty płatniczej lub Twojego konta bankowego. Zbieranie, używanie i ujawnianie Twoich danych podlega polityce prywatności i innym warunkom płatności ustalonym przez operatora konta. Zapoznaj się z zasadami tej polityki prywatności, warunkami i innymi umowami.

Dane uzyskane za pośrednictwem Platformy podmiotu zewnętrznego:

Usługi mogą zawierać łącza podmiotów zewnętrznych albo umożliwiać Państwu dostęp do Usług za pośrednictwem Platform podmiotów zewnętrznych, takich jak Facebook. Jeżeli korzystają Państwo z naszych Usług na Platformie podmiotu zewnętrznego lub za jej pośrednictwem, w tym również za pomocą urządzeń mobilnych lub posiadających połączenie z Internetem (zwanych dalej łącznie “Urządzeniami bezprzewodowymi”), albo klikną Państwo łącza podmiotów zewnętrznych, wówczas gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Państwa danych oraz korzystanie przez Państwa z Usług będzie również podlegać politykom prywatności oraz innym warunkom dotyczącym tych podmiotów zewnętrznych lub Platform podmiotów zewnętrznych. Powinni Państwo zapoznać się z tego typu politykami prywatności, warunkami i innymi umowami.

Korzystając z naszych usług za pośrednictwem Platformy podmiotu zewnętrznego wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas określonych danych z Państwa profilu lub konta na Platformie podmiotu zewnętrznego, zgodnie z warunkami tej Platformy podmiotu zewnętrznego, Państwa ustawieniami prywatności oraz niniejszą Polityką prywatności.

Przykładowo, możemy gromadzić niektóre lub wszystkie z wymienionych poniżej danych z Państwa konta na Platformie podmiotu zewnętrznego w momencie rejestracji lub korzystania z Usług na Platformie podmiotu zewnętrznego lub za jej pośrednictwem:

 • imię i nazwisko
 • zdjęcie profilowe lub jego adres URL
 • numer identyfikacyjny, powiązany z publicznie dostępnymi danymi, takimi jak imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe
 • adres e-mail podawany przy logowaniu
 • państwa fizyczna lokalizacja oraz lokalizacja Państwa urządzeń, takich jak Urządzenia bezprzewodowe, za pomocą których uzyskują Państwo dostęp
 • płeć
 • data urodzin
 • lista znajomych lub kontaktów

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na udostępnianie nam określonych danych na Państwa temat przez Platformę podmiotu zewnętrznego, ale mogą Państwo wówczas nie mieć dostępu do pewnych funkcji naszych Usług.

Loterie, promocje i ankiety:

Od czasu do czasu możemy prosić Państwa o wypełnienie ankiety lub zaproponować wzięcie udziału w promocjach lub loteriach (zwanych dalej łącznie “Promocjami”) za pośrednictwem Usług lub Platformy podmiotu zewnętrznego. Jeżeli zdecydują się Państwo wziąć udział w Promocji, zbierzemy i będziemy przechowywać dane, które udostępnią Państwo w związku ze swoim udziałem w promocji, w tym w szczególności Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia lub numer telefonu. Dane te będą podlegać niniejszej Polityce prywatności, o ile nie stwierdzono inaczej w oficjalnych zasadach lub wytycznych dotyczących Promocji lub w innej polityce prywatności regulującej Promocję. Dane, które gromadzimy w związku z Promocją, będą służyć realizacji Promocji, jak na przykład poinformowaniu zwycięzców i dystrybucji nagród. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Państwa dane mogą zostać również wykorzystane przez Jaktestowac.pl lub sponsora Promocji do celów marketingowych.

Państwa udział w promocji może skutkować dodaniem Państwa danych do naszej listy mailingowej, a także list mailingowych naszych partnerów promocyjnych. Przyjęcie nagrody może wiązać się z koniecznością (chyba że jest to niezgodne z prawem) wyrażenia zgody na publiczne udostępnienie przez nas niektórych z Państwa danych za pośrednictwem naszych Usług, na przykład na stronie zwycięzcy. W niektórych przypadkach zewnętrzny reklamodawca lub sponsor mogą kierować lub prowadzić Promocję za pomocą lub za pośrednictwem naszych Usług i gromadzić Państwa dane. W takich przypadkach, gdy nie jesteśmy sponsorem Promocji ani nią nie kierujemy, nie mamy kontroli nad zgromadzonymi danymi; przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału należy zapoznać się z oficjalnymi zasadami, a także dotyczącymi Promocji polityką prywatności reklamodawcy lub sponsora. Wszystkie nasze Promocje są skierowane do osób, które osiągnęły pełnoletniość w swoim stanie, prowincji lub kraju, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.

Komunikaty, prośby o wsparcie, potencjalne nadużycia:

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami z prośbą o pomoc, w celu zgłoszenia problemu, wątpliwości, potencjalnego nadużycia lub innych kwestii dotyczących Usług, w tym również przed utworzeniem Konta, możemy gromadzić i przechowywać Państwa dane kontaktowe, wiadomości lub inne dane na Państwa temat, w tym w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizację, informacje o systemie operacyjnym, adresie IP, wszelkie inne dane, jakie udostępnią nam Państwo w tych komunikatach, lub inne dane, które mogą być pozyskane automatycznie, zgodnie z opisem w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania dodatkowych analiz i pozyskiwania dodatkowych danych, wedle potrzeby. Będziemy korzystać z tych danych, aby odpowiadać na Państwa prośby/wiadomości i analizować je, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Dane, które gromadzimy automatycznie

Dane techniczne i użytkowe

Podczas korzystania przez Państwa z Usług, w tym przeglądania naszych Kursów, niektóre dane gromadzimy automatycznie. Dane te to w szczególności: (a) dane techniczne dotyczące Państwa komputera lub Urządzenia bezprzewodowego, takie jak adres IP, rodzaj urządzenia, rodzaj i wersja systemu operacyjnego, unikalny identyfikator urządzenia, przeglądarka, język przeglądarki, domena oraz dane o innych systemach, rodzaje platform (zwane dalej łącznie “Danymi technicznymi”); oraz (b) statystyki użytkowania związane z korzystaniem przez Państwa z Usług, w tym między innymi otwarte Kursy, czas spędzony na stronach lub Usługach, odwiedzone strony, zapytania do wyszukiwarek, dane kliknięć, wykorzystywane Usługi, data i godzina oraz inne dane związane z korzystaniem przez Państwa z Usług (zwane dalej łącznie “Danymi użytkowymi”).

Dane techniczne i Dane użytkowe, które mogą być powiązane z Państwa danymi, są gromadzone za pomocą plików dziennika serwera oraz technologii śledzenia, takich jak: (i) pliki cookie, czyli małe pliki, które witryny internetowe wysyłają na Państwa komputer lub Urządzenie bezprzewodowe, aby zidentyfikować w sposób jednoznaczny Państwa przeglądarkę lub urządzenie mobilne albo w celu gromadzenia danych ustawień przeglądarki; oraz (ii) sygnały nawigacyjne, czyli niewielkie obiekty, które umożliwiają nam pomiar aktywności użytkowników korzystających z Usług. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów, w jakie korzystamy z plików cookie oraz innych technologii, należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami, zawartymi w niniejszej Polityce prywatności w rozdziale “Nasza polityka plików cookie”.

Dane geolokacyjne: Adresy IP uzyskane z Państwa przeglądarki lub urządzenia mogą zostać wykorzystane w celu ustalenia Państwa przybliżonej lokalizacji, jak na przykład miasto, stan lub kraj powiązany z danym adresem IP.

Pliki cookie i narzędzia gromadzenia danych

Gdy uzyskują Państwo dostęp do naszych Usług i korzystają z nich, Jaktestowac.pl (lub usługodawcy działający w naszym imieniu, jak na przykład Google Analytics lub nasi zewnętrzni reklamodawcy), podobnie jak wiele witryn internetowych i dostawców aplikacji, może korzystać z plików dziennika serwera oraz narzędzi automatycznego gromadzenia danych, takich jak pliki cookie, tagi, skrypty, odciski palców urządzenia lub przeglądarki oraz sygnały nawigacyjne (zwane dalej łącznie “Narzędziami gromadzenia danych”). W niektórych przypadkach łączymy uzyskane w ten sposób dane z innymi, które nam Państwo udostępniają, gromadzonymi zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Narzędzia gromadzenia danych automatycznie śledzą i gromadzą określone Dane techniczne i Dane użytkowe, które Państwa przeglądarka wysyła, gdy korzystają Państwo z naszych Usług. W niektórych przypadkach powiążemy te Dane techniczne i Dane użytkowe z innymi danymi na Państwa temat.

Wykorzystujemy pliki cookie do różnych celów, takich jak: (i) analiza korzystania z naszych Usług; (ii) zapewnianie bardziej spersonalizowanej oferty; (iii) ułatwienie logowania się do naszych Usług; oraz (iv) zwiększenie wydajności i przydatności korzystania z naszych usług dzięki indywidualnemu podejściu do użytkownika i rozpoznawaniu go przy ponownej wizycie.

Możemy również wykorzystywać sygnały nawigacyjne lub inne technologie do różnych celów, takich jak: (i) możliwość rozpoznania, czy dana strona była odwiedzana albo czy wiadomość e-mail została otwarta; (ii) skuteczniejsze reklamowanie poprzez wyłączanie naszych obecnych Użytkowników z otrzymywania niektórych wiadomości promocyjnych albo identyfikowanie źródła nowej instalacji.

Jaktestowac.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

Preferencyjne. Wykorzystujemy preferencyjne pliki cookie, aby zapamiętywać dane Państwa przeglądarki oraz w jaki sposób preferują Państwo korzystać z naszych Usług, tj. zapamiętywać Państwa preferowane ustawienia, które wpływają na wygląd lub działanie naszych Usług, gdy uzyskują Państwo do nich dostęp lub korzystają z nich, jak na przykład preferowany język. Dzięki preferencyjnym plikom cookie korzystanie z naszych usług jest bardziej funkcjonalne i dostosowane do Państwa preferencji.

Bezpieczeństwa. Wykorzystujemy pliki bezpieczeństwa cookie, aby umożliwić Państwu logowanie się i uzyskiwanie dostępu do naszych Usług, zabezpieczać Państwa Konto przed nieuczciwym logowaniem się przez inne osoby oraz móc chronić Państwa Konto przed nadużyciami lub nieupoważnionym wykorzystywaniem, wykrywać takie przypadki i zwalczać je.

Funkcjonalne. Wykorzystujemy funkcjonalne pliki cookie, aby ulepszać jakość naszych Usług, na przykład zapamiętując głośność z jaką chcą Państwo oglądać materiały wideo.

Sesyjne. Wykorzystujemy sesyjne pliki cookie do gromadzenia danych na temat tego w jaki sposób korzystają Państwo z naszych Usług, aby móc je doskonalić oraz ulepszyć przeglądanie naszej strony. Służą one również do zapamiętywania danych logowania oraz realizowania operacji wykupywania miejsc na Kursach. Są one niezbędne do działania naszych Usług. Jeżeli zostaną wyłączone, niektóre funkcje naszych Usług nie będą działać.

Istnieje możliwość ustawienia swojej przeglądarki tak, aby ostrzegała przed próbami umieszczenia plików cookie na komputerze, ograniczenia dopuszczalnych rodzajów plików cookie albo ich całkowitego odrzucenia; jeżeli jednak odrzucą/wyłączą Państwo pliki cookie, mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych lub wszystkich funkcji Usług albo też ich jakość może być inna lub mniej funkcjonalna.

Podmioty zewnętrzne, które współpracują z nami jako dostawcy niektórych funkcji na naszej stronie, mogą wykorzystywać lokalne obiekty udostępniane, znane także jako pliki flash cookies (Local Storage Objects, LSO) w celu gromadzenia i przechowywania danych. Różne przeglądarki mogą posiadać swoje własne narzędzia do zarządzania służące do usuwania LSO. Aby zarządzać LSO zapewnianymi przez Adobe należy kliknąć tutaj.

Korzystając z naszych Usług wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, LSO i innych Narzędzi gromadzenia danych opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Polityką Jaktestowac.pl dotyczącą korzystania z plików cookie.

Analiza

W ramach naszych Usług możemy korzystać z zewnętrznej przeglądarki oraz mobilnych usług analitycznych, w tym w szczególności Google Analytics, Full Contact, Hotjar i Intercom. Usługodawcy ci korzystają z opisanych powyżej rodzajów technologii, aby ułatwić nam analizę sposobów, w jaki użytkownicy korzystają z Usług, między innymi poprzez zapamiętywanie zewnętrznych witryn internetowych z których trafiają Państwo do nas, ustalenie, jak często korzystają Państwo z Usług, jaka jest Państwa aktywność w ramach Usług, dane użytkowe, dane wydajności oraz skąd pobrano aplikację.

Gromadzone dane będą gromadzone i ujawniane bezpośrednio przez tych usługodawców, a my skorzystamy z tych informacji w celu ulepszania Usług, lepszego zrozumienia w zakresie działania Usług na komputerze lub innym urządzeniu i zapewniania Państwu informacji, które mogą Państwa zainteresować.

Na przykład Hotjar generuje mapy cieplne dotyczące praktyk użytkowników i zapisuje w zanonimizowanej postaci dane na temat Państwa aktywności, takiej jak kliknięcia myszą, ruchy myszy, przewijanie oraz określone teksty wpisywane w Usługach, takie jak te z wyszukiwania Kursów.

Mają Państwo pewne możliwości wyboru dotyczące naszego korzystania z takich analiz. Na przykład, aby uniemożliwić wykorzystanie danych do analizy przez usługę Google Analytics, mogą Państwo zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, klikając tutaj; aby zrezygnować z wykorzystywania Państwa danych w analizach Hotjar, proszę kliknąć tutaj.

Reklamy internetowe

Możemy korzystać z technologii reklamowych podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają przedstawianie reklam naszych Usług w odwiedzanych przez Państwa witrynach internetowych i innych aplikacjach, z których Państwo korzystają. Reklamy mogą opierać się na różnych czynnikach, takich jak treści na odwiedzanej stronie, wprowadzone dane, takie jak wiek i płeć, wyniki wyszukiwania, dane demograficzne, treści generowane przez użytkowników i inne dane, które od Państwa uzyskujemy. Reklamy te mogą opierać się na Państwa bieżącej aktywności lub aktywności w pewnym okresie oraz w innych witrynach i usługach internetowych, a także mogą być dostosowane do Państwa zainteresowań.

Korzystamy z pomocy podmiotów zewnętrznych (np. sieci i serwerów reklamowych, takich jak Google Analytics, DoubleClick i inne), aby wyświetlać takie dostosowane reklamy w innych witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych. Te podmioty zewnętrzne mogą umieszczać pliki cookie i inne technologie śledzenia na Państwa komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu w celu gromadzenia danych na temat korzystania przez Państwa z Usług, tak jak to opisano powyżej, i mogą uzyskiwać dostęp do tych plików cookie lub innych technologii śledzenia na Państwa komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, z którego korzystają Państwo podczas uzyskiwania dostępu do usługi, aby wyświetlać takie dostosowane reklamy. Możemy również udostępnić zewnętrznemu reklamodawcy zahaszowaną wersję Państwa adresu e-mail w postaci zanonimizowanej, nieumożliwiającej identyfikacji Państwa tożsamości oraz wyłącznie w postaci, która dla człowieka jest nie do odczytania, jak również możemy udostępniać treści publicznie udostępniane przez Państwa podczas korzystania z usług (np. treści generowane przez użytkownika) na potrzeby wyświetlania dostosowanych reklam.

Nie posiadamy dostępu do plików cookie ani innych technologii śledzenia, które mogą zostać zamieszczone na Państwa komputerze, telefonie komórkowym czy innym urządzeniu wykorzystywanym przez Państwa do uzyskiwania dostępu do Usług, przez niepowiązane technologie reklamowe podmiotów zewnętrznych, serwery reklamowe, sieci reklamowe lub dowolny inny niestowarzyszony podmiot zewnętrzny, a niniejsza Polityka nie zarządza wykorzystaniem takich plików lub technologii. Podmioty korzystające z tych technologii mogą oferować sposób na rezygnację z kierowania reklam zgodnie z opisem poniżej. Mogą Państwo otrzymywać dostosowane reklamy na komputerze za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat dostosowanych reklam w przeglądarce i ogólnej kontroli nad umieszczaniem plików cookie na Państwa komputerze w celu zapewnienia dostosowanych reklam, mogą Państwo skorzystać z łącza do strony Network Advertising Initiative umożliwiającej klientom rezygnację lub łącza do strony Digital Advertising Alliance umożliwiającej klientom rezygnację, aby zrezygnować z otrzymywania dostosowanych reklam od firm, które biorą udział w tych programach. Aby zrezygnować z usługi wyświetlania reklam Google Analytics lub dostosować reklamy sieciowe wyświetlane przez Google, mogą Państwo odwiedzić stronę ustawień Google Ads.

Podczas korzystania z aplikacji mobilnych również mogą Państwo otrzymywać dostosowane reklamy w aplikacji. Każdy z systemów operacyjnych, iOS w telefonach firmy Apple, Android w urządzeniach działających na tym systemie i Windows w urządzeniach firmy Microsoft, zapewnia własne instrukcje na temat tego, w jaki sposób zapobiegać dostarczaniu dostosowanych reklam w aplikacjach. Mogą Państwo zapoznać się z materiałami pomocniczymi lub informacjami na temat ustawień prywatności każdego z wymienionych systemów operacyjnych, aby zrezygnować z dostosowanych reklam w aplikacjach. W przypadku wszystkich innych urządzeń lub systemów operacyjnych, proszę odwiedzić stronę ustawień prywatności dla odpowiedniego urządzenia lub skontaktować się z operatorem odpowiedniej platformy.

Proszę zauważyć, że nawet w przypadku rezygnacji wciąż mogą Państwo otrzymywać reklamy w innych witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych w zakresie, w jakim technologia reklamowa jest zintegrowana z Usługami. W takim przypadku reklamy nie będą dostosowane do Państwa zainteresowań. Ponadto nie kontrolujemy żadnego z powyższych łączy umożliwiających rezygnację ani tego, czy określona firma zdecyduje się uczestniczyć w tych programach dotyczących rezygnacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za wybory dokonywane przez Państwa przy użyciu tych mechanizmów ani za nieprzerwaną dostępność lub rzetelność tych mechanizmów.

Nasza polityka w stosunku do dzieci

Uznajemy interesy dzieci dotyczące prywatności oraz zachęcamy rodziców i opiekunów do odgrywania aktywnej roli w aktywności internetowej i zainteresowaniach swoich dzieci. Dzieci poniżej 13 roku życia, a w przypadku dzieci przebywających w Europejskim Obszarze Gospodarczym poniżej 16 roku życia nie powinny korzystać ani usiłować korzystać z naszych Usług. Jeżeli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) dziecka poniżej 13 roku życia lub dziecka poniżej 16 roku życia w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podejmiemy uzasadnione kroki, aby usunąć takie dane.

Rodzice, którzy sądzą, że spółka Jaktestowac.pl mogła zgromadzić dane osobowe dziecka poniżej 13 roku życia, mogą złożyć wniosek na Email Kontaktowy i zażądać usunięcia takich danych.

W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone dane

Jaktestowac.pl może wykorzystywać dane zgromadzone w związku z korzystaniem przez Państwa z Usług, aby:

 • zapewniać Państwu możliwość korzystania z Usług, zarządzać tym korzystaniem i ułatwiać je, w tym w celu wyświetlania dostosowanych treści;
 • przetwarzać lub realizować składane przez Państwa wnioski lub zamówienia dotyczące Kusów, produktów, usług, informacji lub funkcji;
 • komunikować się z Państwem w sprawach dotyczących Państwa konta poprzez:
  • odpowiadanie na Państwa pytania lub wątpliwości;
  • wysyłanie Państwu wiadomości i informacji administracyjnych lub dotyczących Usług, w tym uwag Instruktorów lub asystentów, informacji o zmianach w zakresie Usług i aktualizacji naszych Warunków użytkowania i naszej Polityki prywatności;
  • wysyłanie Państwu wiadomości e-mail lub powiadomień w aplikacji z informacjami na temat Państwa postępu w Kursach, programów nagród, nowych usług, nowych funkcji, promocji, biuletynów informacyjnych i innych dostępnych Kursów, z czego mogą Państwo zrezygnować w dowolnym momencie;
  • wysyłanie powiadomień push na Państwa Urządzenie bezprzewodowe w celu zapewnienia aktualizacji i innych istotnych wiadomości. Powiadomieniami push można zarządzać ze strony “opcje” lub “ustawienia” aplikacji mobilnej;
 • zrozumieć i ulepszać Usługi oraz opracowywać nowe produkty, usługi lub funkcje;
 • umożliwić komunikację i interakcję pomiędzy Użytkownikami;
 • zarządzać preferencjami Państwa konta, określić Państwa Dane dotyczące profilu i Dane związane z rejestracją;
 • ułatwiać techniczne funkcjonowanie Usług, w tym w szczególności aby rozwiązywać problemy, zabezpieczyć Usługi i zapobiegać przypadkom oszustwa lub nadużycia;
 • odpowiadać na pytania i problemy klientów dotyczące wsparcia oraz rozwiązywać spory;
 • tworzyć, weryfikować, analizować i udostępniać Dane techniczne;
 • analizować trendy i ruch Użytkowników, monitorować zakupy i informacje na temat użytkowania;
 • reklamować nasze Usługi w witrynach internetowych lub aplikacjach mobilnych podmiotów zewnętrznych;
 • reklamować, przetwarzać lub realizować Promocje prowadzone lub sponsorowane przez Jaktestowac.pl;
 • zachęcać Użytkowników do udzielania informacji zwrotnych;
 • zgodnie z wymogami przepisów prawa i w zakresie dozwolonym przepisami prawa;
 • w sposób, który wedle swojego wyłącznego uznania, określimy jako konieczny lub wymagany w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności naszych Użytkowników, pracowników, podmiotów zewnętrznych, osób postronnych lub naszych Usług;
 • rozpoznawać poszczególnych użytkowników na urządzeniach albo
 • dostosowywać reklamy do użytkowników na urządzeniach.

W jakich przypadkach i w jaki sposób możemy udostępniać/ujawniać Państwa dane podmiotom zewnętrznym

Będziemy udostępniać Państwa dane, które mogą obejmować Dane związane z rejestracją, Dane dotyczące profilu, Udostępniane treści i Dane dotyczące kursu, niżej wymienionym podmiotom zewnętrznym, w wymienionych niżej okolicznościach lub zgodnie z innymi postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Udostępnianie informacji na Państwa temat Instruktorom:

Możemy udostępnić Dane dotyczące kursu, informacje na temat aktywności związanej z kursem, zadaniem i wypełnianiem testów oraz określone Dane związane z rejestracją (oprócz Państwa adresu e-mail) i Dane dotyczące profilu Instruktorom lub asystentom prowadzącym Kursy, na które się Państwo zapiszą lub na temat których zażądają Państwo informacji. Jeżeli nawiążą Państwo komunikację z jakimś Instruktorem, np. zadając pytanie, Instruktor ten będzie mógł zobaczyć Państwa imię i nazwisko. Nie udostępnimy Instruktorom ani asystentom Państwa adresu e-mail.

Zewnętrzni partnerzy biznesowi, usługodawcy, wykonawcy lub przedstawiciele

Możemy udostępnić Państwa dane przedsiębiorstwom zewnętrznym świadczącym usługi w naszym imieniu, w tym na potrzeby przetwarzania płatności, realizacji zamówień, analizy danych, usług marketingowych, usług reklamowych (w tym w szczególności retargetowania reklam), usług poczty e-mail i hostingowych oraz obsługi i wsparcia klienta. Przykład takiego przedsiębiorstwa zewnętrznego może stanowić w szczególności Adroll. Tego rodzaju zewnętrzni usługodawcy będą mogli mieć dostęp do Państwa danych osobowych i muszą korzystać z nich wyłącznie w sposób określony przez Nas w celu wykonywania zamówionych przez Nas usług.

Możemy również udostępniać Państwa dane przedsiębiorstwom zewnętrznym, które są naszymi parterami w celu zapewniania określonych usług na Państwa rzecz w związku z Usługami. Gromadzenie i wykorzystywanie danych przez tych partnerów podlega postanowieniom ich polityk prywatności i innym warunkom. Powinni Państwo zapoznać się z tego typu politykami prywatności, warunkami i innymi umowami.

Udostępnianie informacji na Państwa temat innym Użytkownikom

Jak wspomniano wyżej Państwa Dane dotyczące profilu mogą być publicznie dostępne, w tym innym Użytkownikom. Ponadto w przypadku zadania pytania Instruktorowi lub Asystentowi informacje na Państwa temat, takie jak imię i nazwisko, mogą być publicznie dostępne dla innych Użytkowników.

Za Państwa zgodą

Za Państwa zgodą możemy udostępniać dane podmiotom zewnętrznym niepodlegającym niniejszej Polityce prywatności.

Dane zbiorcze lub zanonimizowane

Dane zbiorcze lub zanonimizowane możemy ujawniać lub wykorzystywać w dowolnym celu.

Promocje

Możemy udostępniać Państwa dane w związku z dowolną Promocją, z której Państwo skorzystają, lub poprzez Usługi w zakresie niezbędnym do zarządzania, reklamowania, sponsorowania lub zrealizowania Promocji lub zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji (na przykład w celu przedstawienia listy zwycięzców lub złożenia wymaganych dokumentów w odpowiednich przypadkach) lub zgodnie z obowiązującymi zasadami Promocji. Możemy udostępnić Państwa dane podmiotowi zewnętrznemu, który pomaga nam w zarządzaniu Promocją.

Reklamowanie produktów/usług podmiotów zewnętrznych

Chociaż obecnie nie oferujemy usług reklamowych w Usługach, to jeżeli będziemy oferować usługi reklamowe w przyszłości, możemy wykorzystać i udostępnić reklamodawcom zewnętrznym (i innym podmiotom zewnętrznym) określone Dane techniczne, Dane użytkowe lub Dane zbiorcze, aby zademonstrować ogólne dane demograficzne i informacje dotyczące preferencji wśród naszych Użytkowników. Możemy również umożliwić reklamodawcom gromadzenie Danych technicznych lub Danych zbiorczych, które mogą nam udostępnić poprzez wykorzystanie takich technologii śledzenia, jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne. Zgromadzone dane mogą zostać wykorzystane, aby zaoferować Państwu wybór i zapewnianie reklam targetowanych w celu spersonalizowania Państwa komfortu użytkownika poprzez zwiększenie prawdopodobieństwa, że reklamy produktów i usług, które Państwo zobaczą, będą dla Państwa atrakcyjne – taka praktyka jest znana jest jako reklama behawioralna – oraz w celu prowadzenia analiz sieciowych (tj. analiz ruchu i innej aktywności Użytkowników końcowych dla zwiększenia Państwa komfortu). Aby dowiedzieć się więcej na temat reklamy behawioralnej lub zrezygnować z tego typu reklam w uczestniczących sieciach, mogą Państwo odwiedzić witrynę internetową Network Advertising Initiative. Jeżeli znajdują się Państwo na terenie Unii Europejskiej i chcieliby Państwo zrezygnować, proszę odwiedzić tę stronę. Proszę pamiętać, że rezygnacja nie dotyczy wszystkich przypadków otrzymywania reklam. Wciąż będą Państwo otrzymywać reklamy ogólne. Nie kontrolujemy powyższych narzędzi służących do rezygnacji i nie odpowiadamy za ich działanie ani za to, które firmy zdecydują się uczestniczyć w tych programach.

Funkcje związane z mediami społecznościowymi

Nasze Usługi mogą obejmować funkcje związane z mediami społecznościowymi, takie jak przycisk “Lubię to” z Facebooka. Zintegrowanie tych funkcji może umożliwić podmiotom zewnętrznym, do których należą dane media społecznościowe, gromadzenie pewnych danych, takich jak Państwa adres IP czy informacja na temat strony odwiedzanej przez Państwa podczas korzystania z naszych Usług, a także umieszczenie pliku cookie, który umożliwi danej funkcji prawidłowe działanie. Funkcje związane z mediami społecznościowymi są hostowane przez podmioty zewnętrzne lub bezpośrednio przy wykorzystaniu naszych Usług. Korzystanie przez Państwa z tych funkcji podlega postanowieniom polityki prywatności przedsiębiorstwa zapewniającego dostęp do tych funkcji.

Bezpieczeństwo, współpraca z organami porządkowymi i zgodność z zobowiązaniami prawnymi

Możemy ujawnić Państwa dane podmiotom zewnętrznym, jeżeli wedle naszego wyłącznego uznania i w dobrej wierze, będziemy sądzić, że takie ujawnienie jest: (1) dozwolone lub wymagane na mocy przepisów prawa; (2) żądane lub istotne w związku z zapytaniem, dochodzeniem, nakazem bądź postępowaniem sądowym, rządowym lub prawnym; (3) żądane lub w uzasadnionym stopniu konieczne na mocy prawomocnego wezwania sądowego, nakazu bądź innego prawomocnego zapytania lub wniosku; (4) w uzasadnionym stopniu konieczne w celu egzekwowania naszych Warunków użytkowania, niniejszej Polityki prywatności lub jakichkolwiek innych umów prawnych; (5) wymagane w celu wykrycia, zapobiegania lub podjęcia innych działań w związku z oszustwem, nadużyciem, niewłaściwym wykorzystaniem, ewentualnym naruszeniem przepisów prawa (bądź zasad/regulacji) lub problemami bezpieczeństwa bądź technicznymi albo (6) wymagane lub w uzasadnionym stopniu konieczne wedle naszego uznania, aby chronić prawa, mienie lub bezpieczeństwo Jaktestowac.pl, naszych Użytkowników, pracowników, osób postronnych lub naszych Usług przed bezpośrednią szkodą. Możemy również ujawnić informacje na Państwa temat naszym audytorom lub doradcom prawnym w związku z dostępem do naszych zobowiązań lub praw w zakresie ujawniania na mocy niniejszej Polityki.

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych?

Jaktestowac.pl stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, które chronią przed nieupoważnionym dostępem do udostępnianych przez Państwa, a przez nas gromadzonych i przechowywanych danych oraz przed nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych. Środki te różnią się zależnie od stopnia poufności gromadzonych i przechowywanych przez nas danych. Jednak niestety żaden system nie może być w 100% bezpieczny i nie możemy zagwarantować, że w przypadku komunikacji pomiędzy Państwem i Jaktestowac.pl, Usług czy jakichkolwiek innych informacji zapewnionych nam w związku z danymi, które gromadzimy poprzez Usługi, nie dojdzie do nieupoważnionego dostępu przez osoby trzecie. Nieupoważnione wprowadzenie lub wykorzystanie, awarie sprzętu lub oprogramowania i inne czynniki mogą wpływać na zmniejszenie bezpieczeństwa danych Użytkownika w dowolnym czasie. Państwa hasło stanowi istotny element naszego systemu bezpieczeństwa. W takim rozumieniu mają Państwo obowiązek, aby je chronić. Nie należy ujawniać swojego hasła żadnym osobom trzecim. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa hasła z dowolnych powodów, należy je niezwłocznie zmienić i skontaktować się z nami pod Email Kontaktowy, aby omówić wszelkie wątpliwości.

Możliwości wyboru dotyczące wykorzystywania Państwa danych

Zawsze mogą Państwo nie wyrazić zgody na udostępnienie nam określonych danych, ale mogą Państwo wówczas nie być w stanie korzystać z pewnych funkcji Usług. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas wiadomości promocyjnych, mogą Państwo zrezygnować: stosując się do instrukcji rezygnowania z subskrypcji, która znajduje się w otrzymywanych wiadomościach promocyjnych.

Proszę zauważyć, że bez względu na rezygnację lub wskazane preferencje dotyczące wiadomości e-mail, wciąż będziemy wysyłać Państwu wiadomości dotyczące transakcji lub relacji związanych z Usługami, w tym na przykład potwierdzenia administracyjne, potwierdzenia zamówień, informacje na temat ważnych aktualizacji związanych z Usługami oraz powiadomienia dotyczące naszych polityk.

Możliwe, że przeglądarka, z której Państwo korzystają, umożliwia kontrolę plików cookie lub innych typów danych przechowywanych lokalnie. Państwa Urządzenie bezprzewodowe może pozwalać na wybranie czy i jak dane dotyczące położenia lub inne są zbierane i udostępniane. Jaktestowac.pl nie ma wpływu na te wybory, ani na ustawienia domyślne oferowane przez twórców używanej przez Państwa przeglądarki bądź systemu operacyjnego Państwa urządzenia przenośnego.

Aby uniemożliwić zbieranie danych do analizy przez Google Analytics, mogą Państwo zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics klikając tutaj. Aby wyłączyć wykorzystywanie Państwa danych do analiz przez Hotjar, należy kliknąć tutaj. Aby wyłączyć wykorzystywanie Państwa danych do analiz przez Mixpanel, należy kliknąć tutaj. W kwestii wyborów dotyczących narzędzia InsideView proszę kliknąć tutaj. W kwestii wyborów dotyczących narzędzia ClearBit proszę kliknąć tutaj.

Mogą Państwo mieć także możliwość innych wyborów, zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale Produkty/usługi podmiotów zewnętrznych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych, sposobów ich wykorzystania przez nas lub Państwa praw dotyczących którejkolwiek z powyższych kwestii można się z nami skontaktować pod Email Kontaktowy.

 

W jaki sposób uzyskać dostęp do swoich danych i dokonywać ich aktualizacji

Dostęp do danych zbieranych i przechowywanych przez Jaktestowac.pl oraz możliwość zmiany tych danych można uzyskać następująco:

Mogą Państwo w każdym momencie aktualizować udostępniane informacje bezpośrednio przez Jaktestowac.pl poprzez zalogowanie do konta i zmianę informacji zapisanych w profilu. Mogą Państwo także wysyłać wnioski o uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych na Email Kontaktowy. Odpowiedź może zająć do 30 (trzydziestu) dni.

Aby zarządzać informacjami otrzymywanymi przez Jaktestowac.pl z Platformy lub Urządzenia bezprzewodowego pochodzących od podmiotu zewnętrznego, proszę postępować według instrukcji dotyczących aktualizacji danych i zmiany ustawień prywatności użytkownika udostępnianych przez Podmiot zewnętrzny będący dostawcą Urządzenia bezprzewodowego bądź platformy. Państwa dane otrzymane przez Jaktestowac.pl z Platformy bądź urządzenia bezprzewodowego podmiotu zewnętrznego są przechowywane i wykorzystywane przez Jaktestowac.pl zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

W jaki sposób usunąć swoje Konto oraz co się stanie jeżeli Konto zostanie zamknięte lub usunięte

Dezaktywacja konta

Studenci chcący usunąć swoje Konto studenta mogą to zrobić wykonując kroki opisane na stronie ustawień konta.

W razie potrzeby uzyskania pomocy lub napotkania trudności podczas usuwania konta mogą się Państwo z nami kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail pod Email Kontaktowy, a dołożymy starań, by w miarę możliwości udzielić Państwu odpowiedzi w ciągu siedmiu (7) dni roboczych.

Zamknięte bądź usunięte konto

Należy pamiętać, że nawet po zamknięciu bądź usunięciu Konta część lub całość Państwa danych będzie wciąż widoczna dla innych, w szczególności dotyczy to danych, które zostały: (a) włączone do treści kont, komentarzy, postów, powiadomień innych Użytkowników, w tym w szczególności do komentarzy w ramach Kursów; (b) skopiowane, zapisane lub rozpowszechnione przez innych Użytkowników; (c) udostępnione bądź rozpowszechniona przez Państwa lub innych na przykład w ramach Publicznej komunikacji; lub (d) upublicznione na Platformie podmiotu zewnętrznego. Zamknięcie Konta nie będzie skutkowało usunięciem dotychczas zebranych danych ani danych zgromadzonych w formie zbiorczej, jak też informacji, które nie mogą, wedle naszego wyłącznego uznania, zostać usunięte w sposób nadmiernie obciążający spółkę Jaktestowac.pl. Jaktestowac.pl nie jest zdolna ani zobowiązana do usuwania jakichkolwiek danych Użytkownika z Platformy podmiotu zewnętrznego.

Również po usunięciu Konta lub po jego zamknięciu możemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak istnieje uzasadniona przyczyna ich przechowywania oraz w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa. Ponadto Państwa dane nie mogą być usuwane z używanych przez Państwa serwerów Platform podmiotów zewnętrznych, z których korzystają Państwo, aby uzyskać dostęp do naszych usług. Możemy zachowywać kopie zapasowe Państwa danych na naszych serwerach lub w bazach danych (lub na innych uprawnionych serwerach lub w innych uprawnionych bazach danych należących do podmiotów zewnętrznych, z których korzystamy) w uzasadnionych celach, na przykład w związku z ewentualnymi zobowiązaniami prawnymi, w celu rozstrzygania sporów lub wykonywaniem postanowień zawartych przez nas umów. Dane takie mogą być ujawniane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności nawet jeśli Państwa konto zostało usunięte bądź zamknięte.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Możemy okresowo aktualizować treść niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany do niniejszej Polityki Prywatności, powiadomimy Państwa o tym w wiadomości e-mail lub umieszczając powiadomienie w naszej witrynie internetowej oraz w sposób zgodny z wymogami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa. Jeżeli nie postanowiono inaczej, wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Państwa dalsze korzystanie z Usług i uzyskiwanie dostępu do nich po dacie wejścia w życie jakichkolwiek zmian będzie uznane za ich przyjęcie oraz wyrażenie zgody na ich przestrzeganie, oraz będzie objęte Polityką prywatności w zmienionej formie. Uaktualniona Polityka prywatności zastępuje wszystkie wcześniejsze Polityki prywatności. Z tego powodu zachęcamy Państwa do zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności przy każdorazowym korzystaniu z Usług. Wyrażają Państwo zgodę na zaakceptowanie lub podpisanie na nasze żądanie nieelektronicznej wersji niniejszej Polityki prywatności oraz wszelkich innych polityk i umów przedstawionych lub udostępnionych przez wszelkie Platformy podmiotów zewnętrznych.

Działalność międzynarodowa: Informacja dla Użytkowników spoza USA i UE

Jaktestowac.pl przechowuje informacje dotyczące gości korzystających z naszych Usług oraz Użytkowników na serwerach zlokalizowanych w Polsce. Korzystając z naszych Usług wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie Państwa danych na terenie Polski. Należy pamiętać, że jeśli korzystają Państwo z Usług spoza terenu Polski i Unii Europejskiej, nadesłane przez Państwa dane oraz dane osobowe będą przekazane i przechowywane na serwerach znajdujących się w Polsce lub w innych krajach. Ochrona danych oraz inne prawa obowiązujące w Polsce lub w innych krajach mogą mieć mniejszy zakres niż te obowiązujące w Państwa kraju. Poprzez przesłanie swoich danych lub korzystanie z naszych Usług wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych na teren i na terenie Polski.

Dane osobowe zebrane w Szwajcarii i w Europejskim Obszarze Gospodarczym (“EOG”) mogą być przekazywane do miejsc znajdujących się poza Szwajcarią i Europejskim Obszarem Gospodarczym (“EOG”) i tam przechowywane. Dane będące w naszym posiadaniu mogą być także przetwarzane przez pracowników działających poza Szwajcarią i EOG pracujących dla nas lub jednej z naszych jednostek stowarzyszonych lub dla któregoś z naszych dostawców. Personel taki może uczestniczyć, między innymi, w (i) przetwarzaniu transakcji i szczegółów dotyczących płatności oraz (ii) świadczeniu usług pomocniczych. Przesyłając swoje dane osobowe lub uczestnicząc w Kursach Jaktestowac.pl wyrażają Państwo zgodę na takie przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie.

Pytania

Uprzejmie prosimy o kontakt z nami, przesyłając swoje prośby na Email Kontaktowy oraz wszelkie pytania, wątpliwości lub spory, jakie Użytkownik może mieć w związku z niniejszą Polityką w zakresie ochrony prywatności. Prosimy o dodanie “Polityka w zakresie ochrony prywatności” w tytule wiadomości, co umożliwi jej przekazanie do odpowiedniej osoby/osób.

Polityka dotycząca korzystania z plików cookie

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to drobne pliki tekstowe umieszczane na Państwa komputerze lub w urządzeniu podczas przeglądania internetu. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do gromadzenia, przechowywania i udostępniania niewielkich porcji informacji dotyczących Państwa aktywności w różnych witrynach internetowych i serwisach, w tym także Jaktestowac.pl. Pozwalają także na zapamiętywanie pewnych informacji dotyczących wizyt w Jaktestowac.pl, takich jak preferowany język i inne wybory/ustawienia, ogólnie czyniąc naszą stronę łatwiejszą w użyciu.

Jaktestowac.pl używa zarówno sesyjnych plików cookie, jak i trwałych plików cookie. Sesyjne pliki cookie służą do identyfikacji konkretnej wizyty na stronach Jaktestowac.pl. Pliki te wygasają po niedługim czasie lub przy zamknięciu przeglądarki po zakończeniu korzystania z Jaktestowac.pl. Używamy tych plików cookie, aby rozpoznawać Państwa w obrębie tej samej sesji, na przykład przy zalogowaniu do Jaktestowac.pl. Trwałe pliki cookie pozostają na urządzeniach użytkowników przez pewien czas, określony w pliku cookie. Używamy tych plików, gdy potrzebujemy rozpoznać użytkownika przez dłuższy czas. Na przykład użylibyśmy trwałego pliku cookie, gdyby użytkownik zażyczył sobie być stale zalogowanym.

Dlaczego Jaktestowac.pl korzysta z plików cookie i podobnych technologii?

Jaktestowac.pl korzysta z plików cookie i podobnych technologii takich jak sygnały nawigacyjne, pliki cookie przeglądarki, tagi pikselowe lub obiekty współdzielone lokalnie (“pliki cookie typu flash”) w celu świadczenia, pomiaru i poprawy usług na wiele sposobów. Używamy plików cookie zarówno, gdy wchodzą Państwo na nasze strony i korzystają z naszych usług poprzez przeglądarkę, jak i poprzez macierzystą aplikację mobilną. Stosując dodatkowe technologie możemy także zbierać dodatkowe informacje innymi metodami.

Wykorzystujemy pliki cookie do następujących celów:

Uwierzytelnienie i bezpieczeństwo:

 • aby zalogować Państwa do Jaktestowac.pl;
 • aby chronić Państwa bezpieczeństwo;
 • oraz aby ułatwić nam wykrywanie i zwalczanie spamu, nadużyć i innych działań naruszających umowy i postanowienia Jaktestowac.pl.

Technologie te pomagają na przykład w uwierzytelnieniu dostępu do Jaktestowac.pl i zapobiegają dostępowi do Państwa kont ze strony nieuprawnionych podmiotów.

Preferencje:

 • w celu zapamiętania danych Państwa przeglądarki oraz Państwa preferencji;
 • a także w celu zapamiętania ustawień i innych dokonanych wyborów.

Na przykład pliki cookie pomagają nam zapamiętać Państwa preferowany język lub kraj, w którym się Państwo znajdują. Możemy dostarczać treści w preferowanym przez Państwa język bez konieczności pytania o to podczas każdej wizyty w Jaktestowac.pl.

Analiza i badania:

 • aby poprawiać jakość usług i zrozumieć, jak ludzie używają Jaktestowac.pl.

Na przykład pliki cookie pomagają nam w testowaniu różnych wersji serwisu Jaktestowac.pl, aby przekonać się, które cechy i treści użytkownicy preferują. Możemy załączać sygnały nawigacyjne do wiadomości e-mail i biuletynów, aby określić, czy wiadomość została otwarta, a także do innych analiz. Możemy także optymalizować i poprawiać wrażenia z korzystania z Jaktestowac.plposługując się plikami cookie w celu sprawdzenia w jaki sposób poruszają się Państwo po serwisie Jaktestowac.pl, na przykład kiedy i jak często Państwo z niego korzystają i które linki klikają.

Aby lepiej zrozumieć, jak ludzie korzystają z Jaktestowac.pl, współpracujemy z partnerami zajmującymi się analizami, między innymi Google Analytics i Mixpanel. Usługodawcy ci korzystają z plików cookie i podobnych technologii, aby pomóc nam w analizie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Usług, między innymi zapamiętując Usługi podmiotów zewnętrznych, dzięki którym trafiają Państwo do nas. Zebrane informacje będą gromadzone i ujawniane bezpośrednio przez tych usługodawców, którzy wykorzystują te informacje do oceny Państwa korzystania z Jaktestowac.pl. Aby uniemożliwić zbieranie Państwa danych do analizy przez Google Analytics, mogą Państwo zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, klikając tutaj; mogą Państwo także uniemożliwić zbieranie danych przez Mixpanel, klikając tutaj.

Nie udostępniamy informacji zebranych przez nasze pliki cookie żadnym podmiotom zewnętrznym innym niż podmioty świadczące nam usługi z zakresu pomocy w wyżej opisanych czynnościach.

Personalizowane treści:

 • w celu dostosowania Jaktestowac.pl pod kątem dopasowania treści.

Reklama:

 • w celu przedstawiania bardziej dopasowanych reklam.

Jak wyjaśniono dalej w naszej Polityce prywatności, podmioty zewnętrzne, których produkty lub usługi są dostępne bądź reklamowane poprzez Jaktestowac.pl mogą używać plików cookie do gromadzenia danych dotyczących Państwa aktywności podczas korzystania z Usług, odwiedzania innych witryn lub na podstawie reklam, które Państwo kliknęli. Informacje te mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam, które według nich będą najbardziej dopasowane do Państwa zainteresowań oraz mierzyć skuteczność tych reklam. Pliki cookie związane z reklamami i rozpoznawaniem grup docelowych, których używamy, mogą obejmować Google Analytics, AdRoll, AppNexus, a także inne sieci i serwisy reklamowe, z których od czasu do czasu korzystamy.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących plików cookie związanych z reklamami i rozpoznawaniem grup docelowych, a także jak je wyłączyć mogą Państwo odwiedzić witryny youronlinechoices.eu lub allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Proszę pamiętać, że ze względu na stopień zintegrowania technologii reklamowych z Jaktestowac.pl mogą Państwo nadal widzieć treści reklamowe nawet wtedy, gdy zrezygnują Państwo z reklam dopasowanych. Wówczas wyświetlane treści reklamowe po prostu nie będą dopasowane do Państwa zainteresowań. Ponadto nie kontrolujemy treści powyższych linków rezygnacyjnych i nie ponosimy odpowiedzialności za wybory dokonywane przez Państwa przy użyciu tych mechanizmów ani za nieprzerwaną dostępność lub rzetelność tych mechanizmów.

Jakie mam możliwości dotyczące prywatności?

Mają Państwo szereg możliwości kontrolowania lub ograniczania sposobów, w jaki my i nasi partnerzy korzystają z plików cookie.

 • Niniejsza polityka dotycząca plików cookie dostępna jest na naszej stronie internetowej. – poprzez dalsze korzystanie lub dostęp do Jaktestowac.pl wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie i powiązanych technologii zgodnie z opisem zawartym w niniejszej polityce dotyczącej plików cookie.
 • Większość przeglądarek automatycznie przyjmuje pliki cookie, jednak mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie korzystając z Pomocy dostępnej w pasku narzędzi Państwa przeglądarki. Jeżeli zdecydują się Państwo odrzucić pliki cookie, proszę pamiętać, że być może nie będą Państwo mogli się zalogować, dostosować ustawień lub w pełni korzystać z interaktywnych funkcji Jaktestowac.pl.
 • Pliki flash cookie działają inaczej niż pliki cookie przeglądarki, a narzędzia do zarządzania plikami cookie w przeglądarce internetowej nie usuną plików flash cookie. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami flash cookie mogą Państwo odwiedzić witrynę internetową Adobe i dokonać zmian ustawień w Panelu globalne ustawienia prywatności.
 • Ogólne informacje dotyczące plików cookie oraz tego, jak je wyłączyć mogą Państwo znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

Pytania

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystywania przez nas plików cookie prosimy o kontakt pod Email Kontaktowy.