Seria Kursów Podstawy Testów Automatycznych w Selenium i Python

Użyt​ko​wnik
Nie​za​lo​go​wa​ny
U​ży​tko​wnik
Za​lo​go​wa​ny
Kur​sant
Pod​sta​wy Te​stów Au​to​ma​ty​czny​ch
w Se​le​nium i Py​thon (Ear​ly Bird)

Promocja!199.99 zł 79.99 zł
Dos​tęp do blo​ga /help/img/idea/2017.2/testPassed.png /help/img/idea/2017.2/testPassed.png /help/img/idea/2017.2/testPassed.png
Prze​glą​da​nie fo​rum
Pi​sa​nie na fo​rum
Ko​men​ta​rze i py​ta​nia
Mo​ni​to​ro​wa​nie po​stę​pów
Do​stęp do pro​mo​cji
Dos​tęp do bo​nu​sów
(wi​deo, pdf, itp.)
/help/img/idea/2017.2/testPassed.png
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 1

9 lekcji

9 lekcji

9 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 2

2 lekcje

7 lekcji

7 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 3

91 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 4

192 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 5

21 lekcji

21 lekcji

70 lekcji

Za​cznij
za da​rmo

Za​re​je​struj się
za da​rmo
Wykup dos​tęp
w pro​mo​cyj​nej
cenie!

 

Powyżej przedstawiliśmy obecne rodzaje zakupów, wraz z ogólnym podsumowaniem co dzięki nim zyskasz 🙂 Pełną listę kursów znajdziesz w naszym katalogu kursów.

TIP: Dokładny opis na temat płatności, członkostw i planów dostępowych znajdziesz w poście Członkostwa i Plany Dostępowe. Listę dostępnych członkostw znajdziesz na stronie Członkostwa.
TIP: Jeśli posiadasz członkostwo The Old Guard to kurs ten jest dostępny dla Ciebie w promocyjnej cenie! Cena promocyjna jest dostępna na stronie danego kursu, np. tu Podstawy Testów Automatycznych w Selenium i Python cz. 4 😉