Seria Kursów Podstawy Testów Automatycznych w Selenium i Python

Użyt​ko​wnik
Nie​za​lo​go​wa​ny
U​ży​tko​wnik
Za​lo​go​wa​ny
Kur​sant
Pod​sta​wy Te​stów Au​to​ma​ty​czny​ch
w Se​le​nium i Py​thon

Promocja!899.99 zł 399.99 zł*
Ro​dzaj pła​tno​ści Brak Brak Je​dno​ra​zo​wa
Czas do​stę​pu O​gra​ni​czo​ny O​gra​ni​czo​ny Nie​li​mi​to​wa​ny
Dos​tęp do blo​ga /help/img/idea/2017.2/testPassed.png /help/img/idea/2017.2/testPassed.png /help/img/idea/2017.2/testPassed.png
Prze​glą​da​nie fo​rum
Ko​men​ta​rze i py​ta​nia
Mo​ni​to​ro​wa​nie po​stę​pów
Do​stęp do pro​mo​cji
Dos​tęp do bo​nu​sów
(wi​deo, pdf, itp.)
/help/img/idea/2017.2/testPassed.png
Git dla Testerów
42 lekcji

42 lekcji

42 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 1

9 lekcji

9 lekcji

9 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 2

2 lekcje

7 lekcji

7 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 3

91 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 4

192 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 5

30 lekcji

30 lekcji

107 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 6 (nowy materiał w trakcie przygotowania)

29 lekcji

29 lekcji

70 lekcji

Za​cznij
za da​rmo

Za​re​je​struj się
za da​rmo
Wykup dos​tęp
w pro​mo​cyj​nej
cenie!

* – kwota brutto, faktura VAT 0% (ze względu na zwolnienie z VAT)

 

TIP: Dokładny opis na temat kursu Podstawy Testów Automatycznych w Selenium i Python znajdziesz na stronie kursu.

Podstawy Ciągłej Integracji w Chmurze na przykładzie GitLab CI i Testów Automatycznych

UWAGA: Ten kurs można nabyć jedynie przez ograniczony czas!
Użyt​ko​wnik
Nie​za​lo​go​wa​ny /
Za​lo​go​wa​ny
Kur​sant Pod​stawy Ciągłej Inte​gracji w Chmu​rze na przy​kładzie GitLab CI i Testów Auto​maty​cznych
Cena dostę​pna na stronie kursu!
Ro​dzaj pła​tno​ści Brak Je​dno​ra​zo​wa
Czas do​stę​pu Brak Nie​li​mi​to​wa​ny
Pod​stawy Ciągłej Inte​gracji w Chmu​rze na przy​kładzie GitLab CI i Testów Auto​maty​cznych
0 lekcji

100+ lekcji (w formie skryptu oraz wideo!)
JaveScript (Cypress) i Java w Ciągłej Integracji
0 lekcji

16 lekcji
Własna strona i automatyczny deploy na produkcję na przykładzie Heroku
0 lekcji

29 lekcji
Ubuntu – Praktyczne wprowadzenie do Linuxa
0 lekcji

25 lekcji
Docker – Praktyczne wprowadzenie do budowania obrazów
0 lekcji

45 lekcji
Ciągła Integracja w GitHub – GitHub Actions (w przygotowaniu)
0 lekcji

30+ lekcji
W sumie 200+ lekcji
Wykup dos​tęp!

 

TIP: Dokładny opis na temat kursu Podstawy Ciągłej Integracji w Chmurze na przykładzie GitLab CI i Testów Automatycznych znajdziesz na stronie kursu.

Powyżej przedstawiliśmy obecne rodzaje zakupów, wraz z ogólnym podsumowaniem co dzięki nim zyskasz 🙂 Pełną listę kursów znajdziesz w naszym katalogu kursów.

TIP: Dokładny opis na temat płatności, członkostw i planów dostępowych znajdziesz w poście Członkostwa i Plany Dostępowe. Listę dostępnych członkostw znajdziesz na stronie Członkostwa.
TIP: Od czasu do czasu wprowadzamy także specjalne kupony zniżkowe 😉 Otrzymałeś kod zniżkowy na dany kurs i chcesz go wykorzystać podczas zakupu? Tutaj dokładnie opisujemy co należy z nim zrobić – Q&A – Jak skorzystać z kodu kuponu rabatowego? 😉