Seria Kursów Podstawy Testów Automatycznych w Selenium i Python

Użyt​ko​wnik
Nie​za​lo​go​wa​ny
U​ży​tko​wnik
Za​lo​go​wa​ny
Kur​sant
Pod​sta​wy Te​stów Au​to​ma​ty​czny​ch
w Se​le​nium i Py​thon (Ear​ly Bird)

Promocja!299.99 zł 179.99 zł
Ro​dzaj pła​tno​ści Brak Brak Je​dno​ra​zo​wa
Czas do​stę​pu O​gra​ni​czo​ny O​gra​ni​czo​ny Nie​li​mi​to​wa​ny
Dos​tęp do blo​ga /help/img/idea/2017.2/testPassed.png /help/img/idea/2017.2/testPassed.png /help/img/idea/2017.2/testPassed.png
Prze​glą​da​nie fo​rum
Ko​men​ta​rze i py​ta​nia
Mo​ni​to​ro​wa​nie po​stę​pów
Do​stęp do pro​mo​cji
Dos​tęp do bo​nu​sów
(wi​deo, pdf, itp.)
/help/img/idea/2017.2/testPassed.png
Git dla Testerów
42 lekcji

42 lekcji

42 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 1

9 lekcji

9 lekcji

9 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 2

2 lekcje

7 lekcji

7 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 3

91 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 4

192 lekcji
Pod​sta​wy Te​stów
Au​to​ma​ty​cznych Część 5

30 lekcji

30 lekcji

107 lekcji

Za​cznij
za da​rmo

Za​re​je​struj się
za da​rmo
Wykup dos​tęp
w pro​mo​cyj​nej
cenie!

 

Powyżej przedstawiliśmy obecne rodzaje zakupów, wraz z ogólnym podsumowaniem co dzięki nim zyskasz 🙂 Pełną listę kursów znajdziesz w naszym katalogu kursów.

TIP: Dokładny opis na temat płatności, członkostw i planów dostępowych znajdziesz w poście Członkostwa i Plany Dostępowe. Listę dostępnych członkostw znajdziesz na stronie Członkostwa.
TIP: Od czasu do czasu wprowadzamy także specjalne kupony zniżkowe 😉 Otrzymałeś kod zniżkowy na dany kurs i chcesz go wykorzystać podczas zakupu? Tutaj dokładnie opisujemy co należy z nim zrobić – Q&A – Jak skorzystać z kodu kuponu rabatowego? 😉